Download  Print this page

Transportavimas; Laikymas - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Sukamasis jungiklis
Prietaisas ĮJUNGTAS
Prietaisas IŠJUNGTAS
Prietaiso įjungimas
 Įkiškite elektros laido kištuką.
 Sukamuoju jungiklių įjunkite prietaisą.
Pusiau automatinis filtro valymas
Pastaba: Kas 5-10 minučių įjungiant filtro
valymo sistemą, pailgėja plokščiojo klos-
tuoto filtro naudojimo trukmė.
Pastaba: pusiau automatinio filtro valymą
įjungti galima tik tada, kai įjungtas prietaisas.
Paveikslas
 Uždėkite siurbimo antvamzdžio dangtelį.
 Pusiau automatinio filtro valymo jungiklį
paspauskite 5 kartus. Plokščiasis klos-
tuotas filtras tada išvalomas oro smūgiu
(pasigirsta pulsuojantis garsas).
 Vėl nuimkite siurbimo antvamzdžio
dangtelį.
Prietaiso išjungimas
 Esant uždėtam siurbimo antvamzdžio
dangteliui, 5 kartus paspauskite pusiau
automatinio filtro valymo jungiklį. Vėl
nuimkite dangtelį.
 Sukamuoju jungiklių išjunkite prietaisą.
 Ištraukite elektros laido kištuką.
Po kiekvieno naudojimo
Ištuštinkite rezervuarą.
 Užfiksuokite stovėjimo stabdžius.
Paveikslas
 Patraukite į viršų nuleidimo mechaniz-
mo atblokavimo svirtį.
 Patraukite į viršų stūmimo rankeną. Tal-
pykla atblokuojama ir nuleidžiama.
Paveikslas
 Už rankenos ištraukite talpyklą.
 Ištuštinkite kamerą.
 Vėl įdėkite talpyklą ir užblokuokite stū-
mimo rankeną.
Įspėjimas
Suspaudimo pavojus! Fiksuoda-
mi jokiu būdu nelaikykite rankų
tarp nešvarumų talpyklos ir tar-
pinio žiedo ir nekiškite jų prie pa-
kėlimo mechanizmo. Abiem rankomis
paėmę rankeną užfiksuokite nešvarumų
talpyklą.
Prietaiso valymas
 Prietaisą iš vidaus ir išorės nusiurbkite
ir nuvalykite drėgna šluoste.
Prietaiso laikymas
 Apvyniokite maitinimo kabelį apie laiki-
klį.
 Apvyniokite siurbimo žarną apie stūmi-
mo rankeną.
 Grindų antgalį ir siurbimo vamzdį įkiški-
te į laikiklius.
 Prietaisą palikite sausoje, pašaliniams
neprieinamoje patalpoje.

Transportavimas

Atsargiai
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transpor-
tuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.
 Atleiskite stovėjimo stabdžius ir stumki-
te prietaisą stūmimo rankena.
 Norėdami perkelti prietaisą, imkite už
važiuoklės, bet ne už stūmimo ranke-
nos.
 Transportuojant įrenginį transporto
priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal
galiojančius reglamentus, kad neslystų
ir neapvirstų.
Atsargiai
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant
laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso
svorį.
Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.
– 3
LT

Laikymas

159

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: