Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 127

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prije prve uporabe Vašeg uređa-
ja pročitajte ove originalne radne
upute, postupajte prema njima i sačuvajte
ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni-
ka.
Prije prvog stavljanja u pogon obave-
-
zno pročitajte sigurnosne naputke br.
5.956-249!
U slučaju nepoštivanja uputa za upora-
-
bu i sigurnosnih naputaka može doći do
oštećenja na uređaju i opasnosti za ru-
kovatelja i druge osobe.
U slučaju oštećenja pri transportu od-
-
mah obavijestite prodavača.
Pregled sadržaja
Zaštita okoliša . . . . . . . . . .
Simboli u uputama za rad .
Namjensko korištenje. . . . .
Stavljanje u pogon . . . . . . .
Rukovanje . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Skladištenje . . . . . . . . . . . .
Njega i održavanje . . . . . . .
Otklanjanje smetnji. . . . . . .
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . .
Tehnički podaci. . . . . . . . . .
HR . . .1
Napomene o sastojcima (REACH)
HR . . .1
Aktualne informacije o sastojcima možete
HR . . .1
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH
Simboli u uputama za rad
Opasnost
Za neposredno prijeteću opasnost koja za
posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili
smrt.
Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.
Oprez
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijal-
nu štetu.
Upozorenje
Uređaj nije prikladan za usisavanje prašine
štetne po zdravlje.
Ovaj je usisavač namijenjen za mokro i
-
suho usisavanje podnih i zidnih površina.
Uređaj je prikladan za industrijsku primje-
-
nu, npr. u skladišnim i proizvodnim pro-
storima te na proizvodnim strojevima.
Uređaj nije odobren za kranski pretovar.
-
- 1
HR
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu re-
ciklirati. Molimo Vas da ambala-
žu ne odlažete u kućne otpatke,
već ih predajte kao sekundarne
sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne
materijale koji se mogu reciklira-
ti te bi ih stoga trebalo predati
kao sekundarne sirovine. Bate-
rije, ulje i slični materijali ne smi-
ju dospjeti u okoliš. Stoga Vas
molimo da stare uređaje zbrine-
te preko odgovarajućih sabirnih
sustava.
Namjensko korištenje
127

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: