Download  Print this page

Transport; Lagring; Pleie Og Vedlikehold - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Dreiebryter
Apparat PÅ
Apparat AV
Slå apparatet på
 Sett i støpselet.
 Slå på apparatet med dreiebryteren.
Halvautomatisk filterrensing
Merk: Ved å trykke på filterrengjøringen
hvert 5. til 10. minutt vil øke levetiden av fol-
defilteret.
Merk: Den halvautomatiske filterrengjørin-
gen kan bare slås på ved påslått aparat.
Figur
 Lukk klaffen på sugestussen.
 Tast for halvautomatisk filterrengjøring
trykkes 5 ganger. Derved renses det
flate foldefilteret ved et luftstøt (pulsen-
rende støy).
 Lukk opp igjen klaffen på sugestussen.
Slå maskinen av
 Tast for halvautomatisk filterrengjøring
trykkes 5 ganger, med lukket klaff på
sugestussen. Åpne klaffen igjen.
 Slå av apparatet med dreiebryteren.
 Trekk ut nettstøpselet.
Etter hver bruk
Tøm beholderen
 Trekk til holdebremsen.
Figur
 Lås opp senkemekanismen, trekk opp-
over.
 Trekk opp skyvebøyle. Beholderen lå-
ses og og senkes.
Figur
 Trekk i håndtaket for å ta ut beholderen.
 Tøm beholderen.
 Sett inn igjen beholderen og lås med
skyvebøylen.
56
Advarsel
Klemfare! Ved låsing må du ikke
holde hånden mellom smussbe-
holderen og mellomringen, hel-
ler ikke stikkes inn i nærheten av
løftemekanikken. Lås beholderen ved å
betkene skyvebøylem med begge hen-
dene.
Rengjøring av apparatet
 Rengjør maskinen innvendig og utven-
dig ved å tørke av den med en fuktig
klut, og ved å bruke sugefunksjonen.
Oppbevaring av apparatet
 Vikle strømkabelen rundt kabelholde-
ren.
 Vikle sugeslangen rundt skyvebøylen.
 Sett gulvdysen og sugerør i sine holdere.
 Sett maskinen til oppbevaring i et tørt
rom, utilgjengelig for uvedkommende.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved trans-
port.
 Løsne parkeringsbrems og skyv maski-
nen med skyvebøylen.
 Hvis maskinen skal bæres, grip i under-
stellet og ikke i skyvebøylen.
 Ved transport i kjøretøyer skal appara-
tet sikres mot å skli eller velte etter de til
enhver tid gjeldende regler.
Forsiktig!
Fare for personskader og materielle ska-
der! Pass på vekten av apparatet ved lag-
ring.
Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

Pleie og vedlikehold

Fare
Før alt arbeide på apparatet skal apparatet
slås av og strømkabelen trekkes ut.
– 3
NO

Transport

Lagring

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: