Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 151

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pirms ierīces pirmās lietošanas
izlasiet instrukcijas oriģinālvalo-
dā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem
tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai
vai turpmākiem lietotājiem.
Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt
norādījumus par drošību Nr. 5.956-249!
Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija
un drošības norādījumi, aparātā var
rasties bojājumi, apdraudot aparāta lie-
totāja un citu personu drošību.
Par transportēšanas bojājumiem neka-
vējoties ziņojiet tirgotājam.
Satura rādītājs
Vides aizsardzība . . . . . . . .
Lietošanas instrukcijā izmantotie
simboli . . . . . . . . . . . . . . . .
Noteikumiem atbilstoša lietošana LV . . . 2
Aparāta elementi . . . . . . . .
Ekspluatācijas uzsākšana .
Apkalpošana . . . . . . . . . . .
Transportēšana . . . . . . . . .
Glabāšana . . . . . . . . . . . . .
Kopšana un tehniskā apkope
Palīdzība darbības traucējumu
gadījumā . . . . . . . . . . . . . .
Garantija. . . . . . . . . . . . . . .
Piederumi un rezerves daļas
EK Atbilstības deklarācija. .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . .
LV . . . 1
LV . . . 1
Informācija par sastāvdaļām (REACH)
LV . . . 2
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra-
LV . . . 2
dīsiet:
LV . . . 2
www.kaercher.com/REACH
LV . . . 4
LV . . . 4
LV . . . 4
Bīstami
LV . . . 4
Norāda uz tiešām draudošām briesmām,
LV . . . 4
kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus
LV . . . 5
vai izraisa nāvi.
LV . . . 5
Brīdinājums
LV . . . 6
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt smagus ķermeņa ievainoju-
mus vai izraisīt nāvi.
Uzmanību
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt vieglus ievainojumus vai ma-
teriālos zaudējumus.
– 1
LV
Vides aizsardzība
Iepakojuma materiāli ir atkārtoti
pārstrādājami. Lūdzu, neizme-
tiet iepakojumu kopā ar māj-
saimniecības atkritumiem, bet
nogādājiet to vietā, kur tiek veik-
ta atkritumu otrreizējā pārstrā-
de.
Nolietotās ierīces satur noderī-
gus materiālus, kurus iespē-
jams pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlī-
dzīgas vielas nedrīkst nokļūt ap-
kārtējā vidē. Tādēļ lūdzam
utilizēt vecās ierīces ar atbilsto-
šu atkritumu savākšanas sistē-
mu starpniecību.
Lietošanas instrukcijā
izmantotie simboli
151

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: