Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 121

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Pred prvým použitím vášho za-
riadenia si prečítajte tento pô-
vodný návod na použitie, konajte podľa
neho a uschovajte ho pre neskoršie použi-
tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
Pred prvým uvedením do prevádzky si
-
bezpodmienečne musíte prečítat' bez-
pečnostné pokyny č. 5.956-249!
Nedodržiavanie pokynov návodu na ob-
-
sluhu a bezpečnostných pokynov môže
spôsobit' škody na zariadení a nebez-
pečenstvo pre obsluhu ako aj iné oso-
by.
V prípade poškodenia pri preprave ih-
-
neď o tom informujte predajcu.
Obsah
Ochrana životného prostredia SK . . .1
Symboly v návode na obsluhu SK . . .1
Používanie výrobku v súlade s
jeho určením . . . . . . . . . . .
Prvky prístroja . . . . . . . . . .
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . .
Uskladnenie . . . . . . . . . . . .
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . .
Príslušenstvo a náhradné diely SK . . .5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . .
Ochrana životného prostredia
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH
SK . . .1
Nebezpečenstvo
Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve,
ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.
Pozor
V prípade nebezpečnej situácie by mohla
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
Pozor
V prípade možnej nebezpečnej situácie by
mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vec-
ným škodám.
SK . . .6
Používanie výrobku v súlade
Pozor
Zariadenie nie je vhodné na vysávanie
zdraviu škodlivého prachu.
Tento vysávač je určený na mokré a su-
-
ché vysávanie podláh a stien.
Tento prístroj je určený na priemyselné
-
používanie, napr. v skladovacích a vý-
robných priestoroch a na výrobných
strojoch.
Prístroj sa nesmie prepravovať žeria-
-
vom.
- 1
SK
Obalové materiály sú recyklova-
teľné. Obalové materiály láskavo
nevyhadzujte do komunálneho
odpadu, ale odovzdajte ich do
zberne druhotných surovín.
Vyradené prístroje obsahujú hod-
notné recyklovateľné látky, ktoré
by sa mali opät' zužitkovat'. Do ži-
votného prostredia sa nesmú do-
stat' batérie, olej a iné podobné
látky. Staré zariadenia preto lás-
kavo odovzdajte do vhodnej zber-
ne odpadových surovín.
Symboly v návode na
obsluhu
s jeho určením
121

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: