Download  Print this page

Елементи на уреда - Kärcher NT 35/1 Tact Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Употреба по
предназначение
Предупреждение
Уредът не е подходящ за изсмукване на
вредни за здравето прахове.
Тази прахосмукачка е предназначе-
на за мокро и сухо почистване на по-
дови и стенни повърхности.
Този уред е годен за професионална
употреба, напр. в хотели, училища,
болници, фабрики, магазини, офиси
и помещения под наем.
Елементи на уреда
1 Електроди
2 Маркуч за боклук
3 Кука на кабела
4 Изпускане на въздуха, работен въздух
5 Блокировка на смукателната тръба
6 Ходово колело
7 Навлизане на въздуха, въздух за ох-
лаждане на двигателя
8 Резервоар за отпадъци
9 Водеща ролка
10 Всмукателна глава
11 Всмукателен накрайник
12 Подова дюза
13 Всмукателна тръба
14 Дръжка за носене
15 Капак на филтъра
16 Коляно
17 Въртящ регулатор за мощност на
всмукване (мин-макс)
18 Контролна лампа
19 Контактна кутия
20 Автоматично почистване на филтъра
21 Главен ключ
22 Плосък филтър
23 Почистване на филтъра
24 Носач за подовата дюза
25 Носач за дюзата за фуги
26 Носач за всмукателни тръби
27 Захранващ кабел
28 Типова табелка
146
Пускане в експлоатация
Антистатична система
Само Tact Te:
През заземения присъединителен щу-
цер се отвеждат статичните заряди. По
този начин се предотвравят образуване-
то на искри и токови удари с електриче-
ски проводими принадлежности (опция).
Сухо изсмукване
Внимание
При изсмукване никога да не се от-
странява плоския филтър.
Пр изсмукване на фин прах може до-
пълнително да се използва хартиен
филтър или мембранен филтър (спе-
циална принадлежност) .
Монтиране на хартиената филтърна
торбичка
Фигура
 Всмукателната глава да се освободи
и да се свали.
 Да се постави хартиения филтър или
мембранния филтър (специална
принадлежност).
 Всмукателната глава да се постави и
да се блокира.
Мокро изсмукване
Монтаж гумен овал
Фигура
 Демонтирайте ивицата с четки.
 Монтирайте гумените фаски.
Указание: Структурираната страна на
гумените фаски трябва да сочи навън.
Да се отстрани хартиената филтърна
торбичка.
При изсмукване на мокри замърсява-
ния винаги да се отстранява харти-
ения филтър или мембранния
филтър (специална принадлежност).
Препоръчва се да се използва специ-
ална филтърна торба (мокра) (виж
филтърни системи).
– 2
BG

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Nt 35/1 tact te

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: