Download  Print this page

Transport; Skladiščenje - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Vrtljivo stikalo
Naprava VKLOP
Naprava IZKLOP
Vklop naprave
 Vtaknite omrežni vtič.
 Napravo vklopite z vrtljivim stikalom.
Polavtomatsko čiščenje filtra
Opozorilo: Aktiviranje čiščenja filtra vsakih
5-10 minut poviša življenjsko dobo ploske-
ga nagubanega filtra.
Opozorilo: Vklop polavtomatskega čišče-
nja filtra je možen le pri vklopljeni napravi.
Slika
 Zaprite zaporno loputo sesalnega na-
stavka.
 Tipko polavtomatskega čiščenja filtra
5x pritisnite. Ploski nagubani filter se
nato samodejno očisti s sunkom zraka
(pulzirajoči zvok).
 Zaporno loputo sesalnega nastavka po-
novno odprite.
Izklop stroja
 Tipko polavtomatskega čiščenja filtra
pri zaprti zaporni loputi sesalnega na-
stavka 5x pritisnite. Ponovno odprite
zaporno loputo.
 Napravo izklopite z vrtljivim stikalom.
 Izvlecite omrežni vtič.
Po vsakem obratovanju
Praznjenje posode
 Blokirajte fiksirne zavore.
Slika
 Potegnite deblokade snemljive mehani-
ke navzgor.
 Potisno streme potegnite navzgor. Zbi-
ralnik se deblokira in spusti.
Slika
 Zbiralnik izvlecite za ročaj.
 Izpraznite posodo.
 Zbiralnik ponovno vstavite in zablokiraj-
te s potisnim stremenom.
Opozorilo
Nevarnost zmečkanja! Med blo-
kiranjem nikoli ne držite rok med
zbiralnikom umazanije in vme-
snim obročkom in jih ne vtikajte
v bližino dvižne mehanike. Zbiralnik bloki-
rajte tako, da z obema rokama zablokirate
potisno streme.
Čiščenje naprave
 Napravo od znotraj in od zunaj posesaj-
te in obrišite z vlažno krpo.
Shranjevanje naprave
 Omrežni kabel navijte okoli nosilca ka-
bla.
 Gibko sesalno cev navijte okoli potisne-
ga stremena.
 Talno šobo in sesalno cev vtaknite v nji-
hova držala.
 Napravo pospravite v suh prostor in jo
zavarujte pred nepooblaščeno upora-
bo.
Pozor
Nevarnost poškodbe in škode! Pri transpor-
tu upoštevajte težo naprave.
 Popustite fiksirne zavore in napravo po-
tisnite za potisno streme.
 Za nakladanje primite napravo za pod-
vozje, ne za potisno streme.
 Pri transportu v vozilih napravo zavaruj-
te proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z
vsakokratnimi veljavnimi smernicami.
Skladiščenje
Pozor
Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranje-
vanju upoštevajte težo naprave.
Ta naprava se sme shraniti le v notranjih
prostorih.
– 3
SL

Transport

105

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: