Download  Print this page

Nega In Vzdrževanje; Pomoč Pri Motnjah; Garancija; Pribor In Nadomestni Deli - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Nega in vzdrževanje
Nevarnost
Pred vsemi deli na napravi, izklopite napra-
vo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Zamenjava ploskega nagubanega
 Odprite pokrov filtra.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
 Zaprite pokrov filtra, ki se mora slišno
zaskočiti.
Pomoč pri motnjah
Nevarnost
Pred vsemi deli na napravi, izklopite napra-
vo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Sesalna turbnina ne teče
 Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z
električnim tokom.
 Preverite omrežni kabel in omrežni vtič
naprave.
 Vklopite napravo.
Sesalna moč upada
 Odstranite zamašitev iz sesalne šobe,
sesalne cevi, gibke sesalne cevi ali plo-
ščato nagubanega filtra.
 Preverite pravilni nased sesalne glave
in zbiralnika.
 Tipko polavtomatskega čiščenja filtra
pri vklopljeni napravi in zaprti zaporni
loputi sesalnega nastavka 5x pritisnite.
Ponovno odprite zaporno loputo.
 Pravilno zaskočite pokrov filtra.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
 Odprite zaporno loputo sesalnega na-
stavka.
Izstopanje prahu med sesanjem
 Preverite pravilen vgradni položaj plo-
ščato nagubanega filtra.
 Zamenjajte ploski nagubani filter.
106
filtra
Polavtomatsko čiščenje filtra ne
 Zaprite zaporno loputo sesalnega na-
stavka.
 Sesalni nastavek pri blokirani zaporni
loputi očistite.
 Obvestite uporabniški servis.
Polavtomatskega čiščenja filtra ni
mogoče vklopiti
 Obvestite uporabniški servis.
V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki
jih določa naše prodajno predstavništvo.
Morebitne motnje na napravi, ki so posledi-
ca materialnih ali proizvodnih napak, v času
garancije brezplačno odpravljamo. V pri-
meru uveljavljanja garancije, se z original-
nim računom obrnite na prodajalca oziroma
najbližji uporabniški servis.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljati se smejo le pribor in nado-
mestni deli, ki jih dopušča proizvajalec.
Originalni pribor in originalni nadome-
stni deli zagotavljajo varno in nemoteno
obratovanje naprave.
Izbor najpogosteje potrebnih nadome-
stnih delov najdete na koncu navodila
za obratovanje.
Dodatne informacije o nadomestnih de-
lih najdete na strani www.kaercher.com
v območju "Service".
V obsegu dobave ni vključen pribor. Pri-
bor je potrebno glede na uporabo naro-
čiti ločeno.
Brezhibno delovanje naprave je zagoto-
vljeno le z nazivnimi širinami gibkih se-
salnih cevi DN42 in DN52.
Nadomestne dele in pribor dobite pri
svojem trgovcu ali pri podružnici podj.
KÄRCHER.
– 4
SL
deluje

Garancija

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: