Download  Print this page

Kuljetus; Säilytys - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Kiertokytkin
Laite ON
Laite OFF
Laitteen käynnistys
 Työnnä virtapistoke pistorasiaan.
 Kytke laite päälle kiertokytkimellä.
Puoliautomaattinen
suodattimenpuhdistus
Huomautus: Käyttämällä suodattimen
puhdistusta 5 - 10 minuutin välein, poimu-
suodattimen kunnossaoloaika pitenee.
Huomautus: Puoliautomaattisen suodatin-
puhdistuksen pois-/päällekytkentä on mah-
dollista vain, kun laite on kytkettynä päälle.
Kuva
 Sulje imukauluksen sulkuläppä.
 Paina puoliautomaattisen suodatinpuh-
distuksen painiketta 5 kertaa. Poimu-
suodatin puhdistetaan ilmasysäyksillä
(kuuluu sykkivä ääni).
 Avaa imukauluksen sulkuläppä uudel-
leen.
Laitteen kytkeminen pois päältä
 Paina puoliautomaattisen suodatinpuh-
distuksen painiketta 5 kertaa sulkulä-
pän ollessa suljettuna. Avaa sulkuläppä
uudelleen.
 Kytke laite kiertokytkimellä pois päältä.
 Vedä verkkopistoke irti.
Jokaisen käyttökerran jälkeen
Säiliön tyhjennys
 Lukitse seisontajarrut.
Kuva
 Vedä laskumekaniikan lukituksen va-
pauttimia ylöspäin.
 Vedä työntöaisaa ylöspäin. Säiliö va-
pautuu ja laskeutuu alas.
68
Kuva
 Vedä säiliö käsikahvasta ulos.
 Tyhjennä säiliö.
 Aseta säiliö takaisin paikalleen ja lukit-
se työntöaisaan.
Varoitus
Puristumisvaara! Älä missään
tapauksessa pidä käsiäsi lika-
säiliön ja välirenkaan välissä tai
nostomekanismin läheisyydes-
sä lukitsemista suorittaessasi. Lukitse säi-
liö molemmilla käsillä työntöaisaa käyttäen.
Laitteen puhdistus
 Puhdista laite sisältä ja ulkoa imuroi-
malla ja kostealla liinalla pyyhkimällä.
Laitteen säilytys
 Kierrä verkkokaapeli kaapelikannattimi-
en ympärille.
 Kierrä imuletku työntöaisan ympärille.
 Pistä lattiasuulake ja imuputki omaan
kannattimeensa.
 Säilytä laite kuivassa tilassa ja suojaa
se asiattomalta käytöltä.
Varo
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen pai-
no.
 Irrota seisontajarru ja työnnä laitetta
työntöaisasta.
 Kun lastaat laitteen autoon, pidä kiinni
kuljetusalustasta, ei työntökahvasta.
 Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var-
mista laite liukumisen ja kaatumisen va-
ralta kulloinkin voimassa olevien
ohjesääntöjen mukaisesti.
Varo
Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara-
vaara! Huomioi säilytettäessä laitteen pai-
no.
Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.
– 3
FI

Kuljetus

Säilytys

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: