Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 157

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Prieš pirmą kartą pradedant
naudotis prietaisu, būtina ati-
džiai perskaityti originalią instrukciją, ja va-
dovautis ir saugoti, kad ja galima būtų
naudotis vėliau arba perduoti naujam savi-
ninkui.
Prieš pirmąjį naudojimą, būtinai per-
-
skaitykite saugos nurodymus Nr. 5.956-
249!
Nesilaikant naudojimo instrukcijos ir
-
saugos nurodymų galima sugadinti
prietaisą ar sukelti pavojų naudotojui ir
kitiems asmenims.
Pastebėję transportavimo metu apga-
-
dintas detales, informuokite tiekėją.
Turinys
Aplinkos apsauga. . . . . . . .
Naudojimo instrukcijoje naudo-
jami simboliai . . . . . . . . . . .
Naudojimas pagal paskirtį .
Prietaiso dalys . . . . . . . . . .
Naudojimo pradžia . . . . . . .
Valdymas . . . . . . . . . . . . . .
Transportavimas. . . . . . . . .
Laikymas . . . . . . . . . . . . . .
Garantija. . . . . . . . . . . . . . .
EB atitikties deklaracija . . .
Techniniai duomenys . . . . .
LT
. . .1
Nurodymai apie sudedamąsias medžia-
LT
. . .1
gas (REACH)
LT
. . .1
Aktualią informaciją apie sudedamąsias
LT
. . .2
dalis rasite adresu:
. . .2
www.kaercher.com/REACH
. . .2
. . .3
. . .3
LT
. . .4
Pavojus
LT
. . .4
Žymi gresiantį tiesioginį pavojų, galintį su-
. . .4
kelti sunkius sužalojimus arba mirtį.
LT
. . .4
Įspėjimas
LT
. . .5
Žymi galimą pavojų, galintį sukelti sunkius
LT
. . .6
sužalojimus arba mirtį.
Atsargiai
Žymi galimą pavojų, galintį sukelti lengvus
sužalojimus arba materialinius nuostolius.
Naudojimas pagal paskirtį
Įspėjimas
Prietaisas nepritaikytas sveikatai pavojin-
goms dulkėms siurbti.
Siurblys skirtas sausai ir drėgnai valyti
-
grindų ir sienų paviršius.
Šis prietaisas tinka pramoniniam nau-
-
dojimui, pvz., sandėliavimo ir gamybos
patalpose bei prie gamybos įrenginių.
Šis prietaisas negali būti keliamas kranu.
-
- 1
LT
Aplinkos apsauga
Pakuotės medžiagos gali būti
perdirbamos. Neišmeskite pa-
kuočių kartu su buitinėmis atlie-
komis, bet atiduokite jas
perdirbti.
Naudotų prietaisų sudėtyje yra
vertingų, antriniam žaliavų per-
dirbimui tinkamų medžiagų, to-
dėl jie turėtų būti atiduoti
perdirbimo įmonėms. Akumulia-
toriai, alyvos ir panašios me-
džiagos neturėtų patekti į
aplinką. Todėl naudotus prietai-
sus šalinkite pagal atitinkamą
antrinių žaliavų surinkimo siste-
mą.
Naudojimo instrukcijoje
naudojami simboliai
157

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: