Download  Print this page

Maskinorganer; Ta I Bruk; Betjening - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Maskinorganer

1 Nettledning
2 Typeskilt
3 Rensing av filter
4 Foldefilter
5 Sugehode
6 Håndtak på sugehode
7 Høyre låsing av senkemekanismen
8 Mellomring
9 Styrerulle for smussbeholder
10 Plugger
11 Smussbeholder
12 Venstre låsing av senkemekanismen
13 Hjul
14 Låsing av sugehode
15 Klaff på sugestuss
16 Styrerulle på understell med parke-
ringsbrems
17 Holder for gulvdyse
18 Understell
19 Oppsamlingskar
20 Håndtak på smussbeholder
21 Sugestusser
22 Holder for sugerør
23 Dreiebryter
24 Filterdeksel
25 Tast for rensing av filter
26 Kabelholder
27 Skyvebøyle

Ta i bruk

 Sett maskinen i arbeidsstilling, og sett
om nødvendig på parkeringsbremsen.
 Sugeslangen (ikke del av leveransen)
settes på sugestussen.
 Kontroller fyllingsgrad i smussbeholder
før du begynner arbeidet, og tøm even-
tuelt beholderen.
 Pass på at smussbeholderen er satt inn
korrekt.
 Sett på ønsket tilbehør (ikke del av le-
veransen).
Forsiktig!
Ved suging skal aldri det flate foldefilteret
fjernes.
Smussbeholder
Merk: Smussbeholderen må tømmes når
den er fylt til ca 3 cm under øvre kant.
Kontroller fyllingsnivå av smussbehol-
der regelmessig, da maskinen ikke slår
seg av automatisk.
Forsiktig!
Ta hensyn til følgende ved skifting fra
våt- til tørrsuging:
Oppsuging av tørt støv når filterinnsatsen
er fuktig, vil føre til at filteret tetter seg og
ikke er brukbart lenger.
 La et fuktig filter tørke helt før bruk, eller
bytt det ut med et tørt filter.
 Bytt filter etter behov. Se "Service og
vedlikehold".
Advarsel: Fyllingsgrad må stadig kon-
trolleres ved fylling av store væskevolu-
mer, da beholderen kan fylles i løpet av
få sekunder og derved strømme over.
Forsiktig!
Ta hensyn til de lokale utslippsforskrifter.
Ved oppsuging av våt smuss med mø-
bel- eller fugemunnstykket, eller hvis
det overveiende suges opp store væs-
kemengder, anbefales det at funksjo-
nen "Halvautomatisk filterrengjøring"
ikke benyttes.
Etter avsluttet våtsuging: Rengjør folde-
filteret med filterrensingen. Tørke folde-
filteret. Rengjør beholderen med en
fuktig klut og tørk den.
– 2
NO

Betjening

Støvsuging
Våtsuging
55

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: