Download  Print this page

Gwarancja; Wyposażenie Dodatkowe I Czę- ści Zamienne; Deklaracja Zgodności Ue - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Półautomatyczny system
oczyszczania filtra nie działa
 Zamknąć klapę zamykającą króciec
ssawny.
 Wyczyścić króciec ssawny przy zablo-
kowanej klapie zamykającej.
 Zawiadomić serwis.
Nie można włączyć półautomatycz-
nego systemu oczyszczania filtra
 Zawiadomić serwis.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwa-
rancji określone przez odpowiedniego lo-
kalnego dystrybutora. Ewentualne usterki
urządzenia usuwane są w okresie gwaran-
cji bezpłatnie, o ile spowodowane są błę-
dem materiałowym lub produkcyjnym. W
sprawach napraw gwarancyjnych prosimy
kierować się z dowodem zakupu do dystry-
butora lub do autoryzowanego punktu ser-
wisowego.
Wyposażenie dodatkowe i
części zamienne
Stosować wyłącznie wyposażenie do-
datkowe i części zamienne dopuszczo-
ne przez producenta. Oryginalne
wyposażenie i oryginalne części za-
mienne gwarantują bezpieczną i bez-
usterkową pracę urządzenia.
Wybór najczęściej potrzebnych cześci
zamiennych znajduje się na końcu in-
strukcji obsługi.
Dalsze informacje o częściach zamien-
nych dostępne na stronie internetowej
www.kaercher.com w dziale Serwis.
Zakres dostawy nie obejmuje akceso-
riów. Akcesoria należy zamówić od-
dzielnie w zależności od aplikacji.
Niezawodne działanie urządzenia za-
pewnia jedynie używanie wężyka do
zasysania o średnicy nominalnej DN42
i DN52.
Części zamienne i akcesoria dostępne
są u sprzedawcy albo w oddziale firmy
KÄRCHER.
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy, że określone po-
niżej urządzenie odpowiada pod względem
koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej
przez nas do handlu wersji obowiązującym
wymogom dyrektyw UE dotyczącym wy-
magań w zakresie bezpieczeństwa i zdro-
wia. Wszelkie nie uzgodnione z nami
modyfikacje urządzenia powodują utratę
ważności tego oświadczenia.
Produkt:
Typ:
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Zastosowane normy krajowe
-
5.966-010
Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.
CEO
Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
PL
Odkurzacz do pracy na mo-
kro i sucho
1.576-xxx
Head of Approbation
113

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: