Download  Print this page

Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual Page 149

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda-
tud seade vastab meie poolt turule toodud
mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt-
sioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-
listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.
Meiega kooskõlastamata muudatuste tege-
mise korral seadme juures kaotab käesolev
deklaratsioon kehtivuse.
Toode:
Märg- ja kuivtolmuimeja
Tüüp:
1.576-xxx
Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–69
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Kohaldatud riiklikud standardid
-
5.966-010
Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-
sel ja volitusel.
CEO
Head of Approbation
dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2010/07/14
– 5
ET
149

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: