Download  Print this page

Åtgärder Vid Störningar; Garanti; Tillbehör Och Reservdelar - Kärcher IVC 60/24-2 Ap Manual

Vacuum cleaner.
Hide thumbs

Advertisement

Byta plattveckat filter
 Öppna filterlocket.
 Byt plattveckat filter.
 Tillslut filterskyddet, det hakas hörbart
fast.
Åtgärder vid störningar
Fara
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Sugturbinen fungerar inte
 Kontrollera eluttaget och strömförsörj-
ningens säkring.
 Kontrollera apparatens nätkabel och
nätkontakt.
 Slå på apparaten.
Sugkraften nedsatt
 Avlägsna stopp i sugmunstycke, sug-
rör, sugslang eller plattvecksfilter.
 Kontrollera att sughuvudet och behålla-
ren sitter ordentligt.
 Tryck 5 x på knappen för halvautoma-
tisk filterrengöring när apparaten är på-
slagen och sugrörets stängningsklaff är
stängd. Öppna stängningsklaffen igen.
 Haka fast filterskyddet ordentligt.
 Byt plattveckat filter.
 Öppna sugrörets stängningsklaff
Damm tränger ut under sugning
 Kontrollera plattveckfiltrets monterings-
läge.
 Byt plattveckat filter.
Den halvautomatiska
filterrengöringen arbetar inte
 Stäng sugrörets stängningsklaff
 Rengör sugröret om stängningsklaffen
är blockerad.
 Informera kundservice.
Den halvautomatiska filterrengö-
ringen låter sig inte tillkopplas
 Informera kundservice.
I respektive land gäller de garantivillkor
som publicerats av våra auktoriserade dist-
ributörer. Eventuella fel på aggregatet re-
pareras utan kostnad under förutsättning
att det orsakats av ett material- eller tillverk-
ningsfel. I frågor som gäller garantin ska du
vända dig med kvitto till inköpsstället eller
närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Tillbehör och reservdelar
Endast av tillverkaren godkända tillbe-
hör och reservdelar får användas. Origi-
nal-tillbehör och original-reservdelar
garanterar att apparaten kan användas
säkert och utan störning.
I slutet av bruksanvisningen finns ett ur-
val av de reservdelar som oftast be-
hövs.
Ytterligare information om reservdelar
hittas under service på www.kaer-
cher.com.
Inget tillbehör ingår i leveransen. Tillbe-
höret måste beställas separat beroende
av användning.
Apparaten fungerar felfritt endast om
sugslangens märkdiametrar DN42 och
DN52 garanteras.
Reservdelar och tillbehör finns att få på
inköpsstället, eller från närmaste KÄR-
CHER-filial.
– 4
SV

Garanti

63

Advertisement

Table of Contents

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: