Download  Print this page

Transport; Skladiščenje; Nega In Vzdrževanje; Pomoč Pri Motnjah - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Preproge z dolgimi vlakni je potrebno
po čiščenju v mokrem stanju skrtačiti v
smeri vlaken (npr. z metlo iz vlaken ali
krtačo z držalom).
Impregnacija s Care Tex RM 762 po
mokrem čiščenju preprečuje hitro po-
novno onesnaženje tekstilne obloge.
V izogib otiščancem ali rjastim made-
žem stopite na očiščeno površino ali jo
opremite s pohištvom šele zatem, ko se
posuši.
Čiščenje preprog in bla-
zin
Razpenjevanje
Impregnacija preprog
Za nadaljnje informacije zahtevajte infor-
mativni list o proizvodu in EU varnostni po-
datkovni list ustreznega čistilnega sred-
stva.

Transport

Pozor
Nevarnost poškodbe in škode! Pri transpor-
tu upoštevajte težo naprave.
Slika
 Za transport položite sesalno cev na
nosilni ročaj in pršilno / sesalno gibko
cev položite na napravo.
Navijte omrežni kabel in ga obesite na
kljuko za kabel.
 Pri transportu v vozilih napravo zavaruj-
te proti zdrsu in prevrnitvi v skladu z
vsakokratnimi veljavnimi smernicami.
Skladiščenje
Pozor
Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranje-
vanju upoštevajte težo naprave.
Ta naprava se sme shraniti le v notranjih
prostorih.
130
Čistila
RM 760 Prah
RM 760 Tablete
RM 764 tekoč
RM 761
RM 762
Nega in vzdrževanje
Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi električnega
udara.
Pred vsemi deli na napravi, izklopite napra-
vo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Čiščenje sita za puh
 Snemite pokrov.
 Posodo za umazano vodo vzemite iz
naprave.
 Sito za puh redno čistite s krtačo.
Čiščenje sitca za svežo vodo
 Izvijte sitce za svežo vodo.
 Sitce za svežo vodo redno čistite pod
tekočo vodo.
Čiščenje šobe
 Odvijte slepo matico.
 Očistite ustnik šobe.
Pomoč pri motnjah
Nevarnost
Nevarnost poškodb zaradi električnega
udara.
Pred vsemi deli na napravi, izklopite na-
pravo in izvlecite omrežni vtič iz vtični-
ce.
Električne sestavne dele sme pregledo-
vati in popravljati samo pooblaščena
servisna služba.
Naprava ne deluje
 Preverite vtičnico in varovalko oskrbe z
električnim tokom.
 Preverite omrežni kabel in omrežni vtič
naprave.
 Vklopite napravo.
Voda ne izstopa iz šobe
 Napolnite rezervoar za svežo vodo.
 Preverite pravilno nasedanje spojk na
pršilni gibko cevi.
 Očistite ali zamenjajte ustnik šob.
 Očistite sito v rezervoarju za svežo vodo.
 Pršilna črpalka okvarjena, poiščite upo-
rabniški servis.
– 5
SL

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: