Download Print this page

Installasjon Og Tilkobling - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktig
Apparatet må sikres mot velting
ved bruk av den medfølgende
kjettingen på ovnen. Fest kroken
(1) til kjøkkenveggen (5), og koble
sikkerhetskjettingen (2) til kroken.
1
Krok (følger ikke med)
2
Sikkerhetskjetting (medfølger og
montert til ovnen)
3
Baksiden av komfyren
4
Fest lenken skikkelig til komfyrens
bakside
5
Kjøkkenvegg

Installasjon og tilkobling

Produktet kan kun installeres og
tilkobles i overensstemmelse med
aktuelle installasjonsforskrifter.
Viktig
Ikke installer enheten ved siden av
kjøleskap eller frysere. Varmen
som utstråles fra enheten vil føre til
økt energiforbruk for
kjøleapparatene.
Det skal være minst to personer til
å bære enheten.
Produktet må plasseres rett på
gulvet. Den må ikke plasseres på
en sokkel eller pidestall.
MERK
Skade på gjenstander!
Døren og/eller håndtaket må ikke
brukes til løfting eller flytting av
apparatet.
Elektrisk tilkopling
Tilkople produktet til et jordet uttak/linje,
beskyttet av en sikring med riktig
kapasitet, slik som oppgitt i tabellen
over tekniske spesifikasjoner. Få
jordingsinstallasjonen utført av en
kvalifisert elektriker mens produktet
brukes med eller uten en transformer.
Selskapet vil ikke være ansvarlig for
noen skader som oppstår hvis
produktet brukes uten en
jordingsinstallasjon i
overensstemmelse med de lokale
forskriftene.
FARE
Fare for elektrisk sjokk,
kortsslutning eller brann ved
uprofesjonell installasjon!
Apparatet kan tilkobles strømnettet
kun av en autorisert kvalifisert
person, og apparatet garanteres
kun etter riktig installasjon.
FARE
Fare for elektrisk sjokk,
kortsslutning eller brann ved
skade på forsyningsledningen!
Strømledningen må ikke klemmes,
bøyes eller fastklemmes eller
komme i kontakt med varme deler
av apparatet.
En ødelagt strømledning skal
skiftes ut av en kvalifisert
elektriker.
Strømforsyningsdata må tilsvare data
som er spesifisert på typeskiltet på
enheten. Typeskiltet ses enten når
døren eller det nedre dekselet åpnes
eller plasseres ved bakveggen på
enheten, avhengig av enhetstypen.
58 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading