Download Print this page

Avyttring; Avfallshantering Av Emballage - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
FARA
Risk för elektrisk kortslutning!
Koppla ur produkten från
strömkällan innan du påbörjar
något arbete på elinstallationen.
Ansluta strömkabeln
1. Det är inte möjligt att koppla från
alla poler i strömförsörjningen, en
frånkopplingsenhet med minst 3
mm kontaktfri yta (säkringar,
säkerhetsväxlar, kontraktor) måste
vara anslutna och alla poler på
denna frånkopplingsenhet måste
vara angränsande till (inte ovan)
produkten enlighet med IEE-
direktiven. Om instruktionerna inte
följs kan det orsaka
användarproblem och det
ogiltigförklarar produktgarantin.
Ytterligare skydd genom en
jordfelsbrytare rekommenderas.
Om en kabel medföljer produkten:
2. För enfasanslutning, anslut efter
beskrivningen nedan:
Brun kabel = L (fas)
Blå kabel = N (Neutral)
Grön/gul kabel = (E)
3. För tvåfasanslutning, anslut
4. För trefasanslutning, anslut
Slutkontroll
1. Anslut produkten till strömmen igen.
2. Kontrollera de elektriska

Avyttring

Avfallshantering av emballage

Emballaget är farligt för barn. Förvara
emballaget på en säker plats utom
räckhåll för barn.
Emballaget till den här produkten är
tillverkat av återvinningsbart material.
(jord)
Sortera och avfallshantera det i
enlighet med lokala lagar och regler
36 | SV
kablarna efter beskrivningen nedan:
Brun kabel = L1 (fas 1)
Svart kabel = L2 (fas 2)
Blå kabel = N (Neutral)
Grön/gul kabel = (E)
kablarna efter beskrivningen nedan:
Brun kabel = L1 (fas 1)
Svart kabel = L2 (fas 2)
Svart kabel = L3 (fas 3)
Blå kabel = N (Neutral)
Grön/gul kabel = (E)
Tryck produkten mot köksväggen.
Haka på säkerhetskedjan.
Ändra ugnens ben
Vibrationer under användning kan
göra att matlagningskärl flyttar sig.
Denna farliga situation kan
undvikas genom att se till att
produkten är vågrät och
balancerad.
För din egen säkerhet ska du se till
att produkten är vågrät genom att
justera de fyra fötterna. Det gör du
genom att vrida åt höger eller åt
vänster.
funktionerna.
(jord)
(jord)

Advertisement

Table of Contents
loading