Download Print this page

Viktige Sikkerhetsanvisninger; Generell Sikkerhet - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Viktige sikkerhetsanvisninger

Dette avsnittet inneholder
sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe
deg til å unngå risiko for personskader
eller materielle skader. Alle garantier vil
bli ugyldige hvis du ikke følger disse
instruksjonene.

Generell sikkerhet

ADVARSEL Apparatet og
tilgjengelige deler kan bli
svært varme under bruk.
Vær forsiktig så du ikke
berører varmeelementene.
Barn under 8 år må holdes
på avstand med mindre de
er under tilsyn hele tiden.
Dette apparatet kan brukes
av barn fra 8 år og personer
med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale
evner eller manglende
erfaring og kunnskap, hvis
de har fått tilstrekkelig
opplæring eller tilsyn
vedrørende bruk av
apparatet på en trygg måte,
og forstår farene som er
involvert. Barn skal ikke
leke med apparatet.
Rengjøring og
brukervedlikehold må ikke
utføres av barn uten tilsyn.
ADVARSEL Tilgjengelige
deler kan bli svært varme
under bruk. Små barn må
holdes på avstand.
Ikke rengjør glassdøren
med slipende
rengjøringsmidler eller
metallskrape. Dette kan
lage riper i overflaten og
glasset kan sprekke og
knuses.
ADVARSEL Påse at
apparatet er slått av før du
skifter ut lyspæren for å
unngå fare for elektrisk støt.
ADVARSEL Steking med
fett eller olje uten tilsyn på
platetoppen kan være farlig
og forårsake brann. Du må
ALDRI forsøke å slukke en
brann med vann, men slå
av apparatet og dekke
flammene med f.eks. et lokk
eller et brannteppe.
ADVARSEL Brannfare: Ikke
oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene. Apparatet
er ikke beregnet på å settes
igang ved hjelp av en
ekstern timer eller et
separat
fjernkontrollsystem.
54 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading