Download Print this page

Sikkerhet For Barn; Sikkerhet Ved Arbeid Med Elektrisitet56; Beregnet Bruk - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Viktig
Apparatet er ikke beregnet til å
betjenes ved hjelp av en ekstern
timer eller separat fjernkontroll.

Sikkerhet for barn

Elektriske apparater og
gassprodukter er farlige for barn.
Hold barn på avstand fra produktet
når det er i bruk, og ikke la dem
leke med produktet.
Deler som er tilgjengelige på
apparatet vil bli svært varme under
bruk og inntil at apparatet er kjølt
ned, skal barn holdes på avstand.
"FORSIKTIG Tilgjengelige deler
kan bli varme når grillen er i bruk.
Små barn må holdes unna."
Ikke lagre gjenstander over
komfyren slik at barn kan forsøke å
nå dem.
Mens døren er åpen, må du ikke
plassere tunge gjenstander på den
og du må ikke la barn sitte på den.
Ovnen kan velte, eller
dørhengslene kan bli skadet.
Pakkematerialet kan være farlig for
barn. Hold barn på avstand fra
innpakningsmaterialene. Vennligst
kast alle deler av innpakningen
etter miljøforskriftene.
Barnelås
Komfyren har et barnelåssystem på
ovnsdøren.
For å åpne ovnsdøren, skyv
plastknotten litt ned, og trekk i
dørhåndtaket.
Når du lukker døra, vil barnelåsen
låses av seg selv.
Sikkerhet ved arbeid med
elektrisitet
Defekt elektrisk utstyr er en av
hovedårsakene til brann i private
husholdninger.
Alt arbeid på elektrisk utstyr og -
systemer skal kun utføres av
autoriserte, kvalifiserte personer.
I tilfelle skade, slå av produktet og
koble det fra strømforsyningen. For
å gjøre dette, slå av sikringen
hjemme.
Sørg for at sikringsstrømmen er
kompatibel med produktet.

Beregnet bruk

Dette produktet er designet for
hjemmebruk. Kommersiell bruk er ikke
tillatt.
"FORSIKTIG: Dette apparatet er kun
beregnet til matlagingsformål. Det må
ikke brukes til andre formål, for
eksempel romoppvarming."
Dette apparatet skal ikke brukes til
oppvarming av tallerkener under grillen,
til å tørke håndklær, oppvaskklutet osv.
ved å henge dem på håndtakene, eller
til oppvarmingsformål.
Produsenten skal ikke være ansvarlig
for noen skader som forårsakes ved
feil bruk eller håndtering.
Ovnen kan brukes til opptining, baking,
steking og grilling av mat.
56 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading