Download Print this page

Installation Og Tilslutning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
varmebestandigt (op til min.
100 °C).
Vigtigt
Apparatet skal sikres mod
overbalance ved at bruge den
medfølgende kæde til ovnen. Sæt
krogen (1) fast på køkkenvæggen
(5) og sæt sikkerhedskæden (2)
fast på krogen.
1
Krog (ikke vedlagt)
2
Sikkerhedskæde (vedlagt og
påmonteret ovnen)
3
Bagsiden af kogepladen
4
Fastgør kæden til bagsiden af
kogepladen
5
Køkkenvæg

Installation og tilslutning

Produktet kan kun installeres og
tilsluttes i overensstemmelse med de
lovmæssige regler for installation.
Vigtigt
Undlad at installere enheden ved
siden af køleskabe eller frysere.
Varmen, der udsendes fra
enheden, vil føre til et øget
energiforbrug af de kølende
enheder.
Der skal mindst 2 personer til at
bære produktet.
Produktet skal placeres direkte på
gulvet. Den skal ikke placeres på
en sokkel eller en fod.
BEMÆRK
Materiel skade!
Lågehåndtaget må ikke bruges til
at løfte eller flytte enheden.
Elektrisk tilslutning
Tilslut produktet til jordforbundet
stikkontakt beskyttet af en sikring med
passende kapacitet som beskrevet i
tabellen "Tekniske specifikationer".
Jordforbindelsen skal udføres af
kvalificeret elektriker til brug af
produktet med eller uden en
transformer. Vores firma kan ikke stilles
til ansvar for eventuelle skader, der
opstår som følge af forkert brug af
produktet eller af forkert installeret
jordforbindelse.
FARE
Risiko for elektrisk stød,
kortslutning eller brand som
følge af uprofessionel
installation!!
Apparatet må kun tilsluttes
strømforsyningen af en autoriseret
kvalificeret person, og apparatet er
kun garanteret efter korrekt
installation.
FARE
Risiko for elektrisk stød,
kortslutning eller brand ved
beskadigelse af
strømforsyningsledningen!
Strømforsyningsledningen må ikke
blive beskadiget, bøjet eller fanget
eller komme i kontakt med varme
dele på apparatet.
Hvis strømforsyningsledningen er
beskadiget, skal den udskiftes af
en autoriseret, kvalificeret
elektriker.
81 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading