Download Print this page

Barnsäkerhet; Säkerhet Vid Arbete Med El; Avsedd Användning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Barnsäkerhet
Elektriska produkter är farliga för
barn. Barn ska inte vara nära
produkten när den används och de
får inte leka med produkten.
Enhetens delar blir heta under
tiden den används och innan den
har svalnat ska barn hållas borta.
"OBSIÅtkomliga delar kan bli
varma när grillen används. Små
barn ska hållas borta."
Förvara inga föremål ovanpå
enheten som barn kan nå.
När luckan är öppen ska du inte
lägga några tunga föremål på den
och inte låta barn sätta sig på den.
Ungen kan välta eller så kan
luckan skadas.
Förpackningsmaterial är farliga för
barn. Håll barn borta från
förpackningsmaterial. Avyttra alla
delar på förpackningen enligt
miljöstandarder.
Barnlås
Spisen har ett barnlåssystem på
ugnsluckan.
För att öppna luckan trycker du på
plastknappen lätt nedåt och drar i
luckans handtag.
När du stänger luckan så aktiveras
barnlåset automatiskt.
Säkerhet vid arbete med el
Fel i den elektriska utrustningen är en
av de främsta orsakerna till brand i
privata hushåll.
Allt arbete med elektrisk utrustning
och elsystem får bara utföras av
behöriga fackmän.
Vid skada slår du av produkten och
kopplar bort den från strömkällan.
För att göra detta stänger du av
säkringen hemma.
Kontrollera att säkringen är
kompatibel med produkten.
Avsedd användning
Den här produkten är avsedd för
användning i hemmet. Kommersiell
användning är inte tillrådligt.
"OBS: Den här enheten är endast till
för tillagning. Den får inte användas i
andra syften, exempelvis för
rumsuppvärmning."
Den här produkten ska inte användas
för att värma tallrikar under grillen,
hänga handdukar och disktrasor etc på
handtag, eller för torkning och
värmning.
Tillverkaren ansvarar inte för någon
skada som orsakas av felaktig
användning eller felhantering.
Ugnen kan användas för avfrostning,
bakning, stekning och grillning av mat.
33 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading