Download Print this page

Tärkeitä Turvaohjeita; Yleinen Turvallisuus - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Tärkeitä turvaohjeita
Tämä osa sisältää turvaohjeita, joiden
avulla vältyt vammojen ja vahinkojen
vaaralta. Kaikki takuut mitätöityvät, jos
et noudata näitä ohjeita.

Yleinen turvallisuus

VAROITUS: Laite ja sen
kosketettavissa olevat osat
tulevat kuumiksi käytön
aikana. On varottava
koskettamasta
lämmityselementtejä.
Alle 8-vuotiaat lapset on
pidettävä etäällä, ellei heitä
jatkuvasti valvota.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä
henkilöt, joiden fyysinen,
aistien tai mielen terveys on
heikentynyt tai joilla ei ole
riittävää kokemusta tai
taitoa, saavat käyttää tätä
laitetta, jos heitä valvotaan
tai jos heille on annettu
ohjeet laitteen turvallista
käyttämistä varten ja he
ymmärtävät mahdolliset
vaarat. Lapset eivät saa
leikkiä laitteella. Lapset
eivät saa puhdistaa laitetta
tai tehdä käyttäjän
huoltotoimenpiteitä ilman
valvontaa.
VAROITUS: Kosketettavissa
olevat osat voivat tulla
kuumiksi käytön aikana. Pidä
pikkulapset etäällä.
Älä käytä kovia, hankaavia
puhdistusvälineitä tai teräviä
metallikaapimia luukun lasin
puhdistamiseen. Ne saattavat
naarmuttaa pinnan ja
aiheuttaa lasin rikkoutumisen.
VAROITUS: Varmista
sähköiskuvaaran
välttämiseksi, että laite on
kytketty irti sähköverkosta
ennen lampun vaihtamista.
VAROITUS: Rasvassa tai
öljyssä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista
ja se voi aiheuttaa
tulipalovaaran. ÄLÄ
KOSKAAN yritä sammuttaa
tulipaloa vedellä. Kytke laite
irti sähköverkosta ja peitä
liekit esimerkiksi kannella tai
sammutushuovalla.
VAROITUS: Tulipalovaara:
älä säilytä esineitä
keittotason pinnalla. Tätä
laitetta ei ole tarkoitettu
käytettäväksi ulkopuolisen
ajastimen tai erillisen
kauko-ohjauksen kanssa.
100 | FI

Advertisement

Table of Contents
loading