Download Print this page

Framtida Transport; Avfallshantering Av Den Uttjänta Podukten - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
gällande avfallshantering. Släng dem
inte i hushållssoporna.

Framtida transport

Spara produktens originalkartong
för framtida transport av produkten.
Följ instruktionerna på kartongen.
Om du inte har originalkartongen
kvar ska du packa in produkten i
bubbelplast eller tjock kartong, och
tejpa ordentligt.
För att förhindra att gallret ioch
plåten nuti ugnen skadar
ugnsluckan ska du placera en bit
kartong på insida av ugnsluckan
som ligger mot gallren. Tejpa
ugnsluckan mot sidoväggarna.
Använd inte luckan eller handtaget
när du lyfter eller flyttar produkten.
Viktigt
Kontrollera produktens allmänna
utseende, om det finns några
skador som kan ha uppstått under
transport.
Avfallshantering av den uttjänta
podukten
Avfallshantera den uttjänta produkten
på ett så miljövänligt sätt som möjligt
Den här produkten bär den utvalda
sorteringssymbolen för elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). Detta
innebär att produkten måste hanteras i
enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC
för att återvinnas eller avyttras på ett
sätt som innebär minimal påverkan på
miljön. För ytterligare information,
kontakta din kommun.
Kontakta din lokala återförsäljare eller
avfallshanteringsstation för mer
information om hur du avfallshanterar
produkten.
Innan du slänger produkten ska du
klippa av strömkabelns kontakt och
låsa luckan (om det finns något lås) för
att undvika farliga situationer för barn.
37 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading