Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
VARNING: Om ytan är
spräckt, stäng av apparaten
för att undvika eventuell
elchock.
Anslut produkten till ett jordat uttag
som är skyddat av en säkring av
lämplig kapacitet, i enlighet med
"Tekniska specifikationer". Den
jordade installationen ska göras av
en kvalificerad elektriker medan
produkten används med eller utan
transformator. Vårt företag kan inte
hållas ansvarig för skador som
uppstått på grund av att produkten
har används utan en jordad
installation, i enlighet med lokala
lagar och regler.
Om strömsladden är skadad måste
den bytas av tillverkaren, dess
serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika
fara.
Använd inte produkten om den är
defekt eller har några synliga
skador.
Utför inga reparationer eller
modifieringar på produkten. Du kan
åtgärda vissa fel som inte kräver
reparationer eller modifieringar. Se
Felsökning, sidan 48.
Skölj inte produkten med vatten!
Du kan få en elektrisk stöt!
Använd aldrig produkten vid
nedsatt omdöme eller koordination
på grund av alkoholintag och/eller
användning av droger.
Produkten måste kopplas från
strömkällan under installation,
underhåll, rengöring och reparation.
Var försiktig vid användning av
alkoholhaltiga drycker i maten.
Alkohol omvandlas till ånga i höga
temperaturer och kan antända om
den kommer i kontakt med heta
ytor.
Värm inte oöppnade konservburkar
eller glasburkar i ugnen. Trycket
som bildas i burken kan göra att
den spricker.
Se till att inga antändbara material
finns i närheten av produkten,
eftersom sidorna kan bli heta under
användningen.
Placera inga bakplåtar, tallrikar
eller aluminiumfolie direkt på
ugnens botten.
Värmeackumulationen kan skada
ugnens underdel.
Håll alla ventiler fria från hinder.
Produkten kan bli het när den
används. Rör aldrig vid de heta
brännarna, innersektionerna på
ugnen, värmeelement etc.
Använd alltid värmetåliga
ugnsvantar när du sätter in mat i
eller tar ut mat från den heta ugnen.
Använd inte produkten om glaset
på ugnsluckan är borttaget eller
sprucket.
Den bakre ytan på ugnen blir
mycket varm när den används. Se
till att ingen gas-/elanslutning har
kontakt med den bakre ytan, det
kan orsaka skador.
Kläm inte strömsladden mellan
ugnsluckan och ramen, och låt den
aldrig löpa över de heta ytorna.
Annars kan kabelisoleringen
smälta och orsaka brand som
resultat av kortslutning.
Kontrollera att produkten är
avstängd efter varje användning.
Viktigt
Enheten är inte avsedd att
användas på något annat sätt än
med en extern timer eller separat
fjärrkontroll.
32 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading