Download Print this page

Avhending; Bortskaffing Av Emballasjen - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Strømledningen på produktet må
stemme overens med verdiene i
tabellen over de tekniske
spesifikasjonene.
FARE
Fare for elektrisk sjokk!
Før arbeidet påbegynnes på den
elektriske installasjonen, vennligst
frakoble produktet fra strømnettet.
Koble til strømledningen
1. Hvis det ikke er mulig å koble fra
alle poler i forsyningsstrømmen, må
en frakoblingsenheten med minst 3
mm kontaktklaring (sikringer,
linjesikkerhetsbrytere, kontakter)
kobles til, og alle polene på denne
frakoblingsenheten må være
tilgrensende (ikke over) til produktet
i overensstemmelse med IEE-
direktiver. Hvis denne instruksjonen
ikke overholdes kan det resultere i
driftsproblemer og produktgarantien
kan bli ugyldig.
Ekstra beskyttelse fra en kretsbryter for
reststrøm anbefales.
Hvis kabelen leveres med produktet:
2. For enkeltfasetilkobling koble til
som vist nedenfor:
Brun leder = L (fase)
Blå leder = N (nøytral)
Grønn/gul leder = (E)
3. For dobbeltfasetilkobling koble til
ledningene slik som vist nedenfor:
Brun leder = L1 (fase 1)
Svart kabel = L2 (fase 2)
Blå leder = N (nøytral)
Grønn/gul leder = (E)
4. For trefasetilkobling koble til
ledningene slik som vist nedenfor:
Brun leder = L1 (fase 1)
Svart kabel = L2 (fase 2)
Svart kabel = L3 (fase 3)
Blå leder = N (nøytral)
Grønn/gul leder = (E)
Skyv produktet mot kjøkkenveggen.
Fest sikkerhetskjeden.
Juster føttene på ovnen
Vibrasjoner under bruk kan
forårsake at kokekarene flytter seg.
Denne farlige situasjonen kan
unngås hvis produktet står i vater
og er balansert.
For din egen sikkerhets skyld bør
du sikre at produktet står i vater
ved å justere de fire føttene på
bunnen ved å dreie dem til venstre
eller høyre og innjustere nivået
med arbeidsbenken.
Siste kontroll
1. Kople produktet til strømuttaket
igjen.
2. Kontroller de elektriske funksjonene.

Avhending

Bortskaffing av emballasjen

Innpakningsmaterialer er farlige for
barn. Behold innpakningsmaterialene
på et trygt sted utilgjengelig for barn.
59 | NO
(jord)
(jord)
(jord)

Advertisement

Table of Contents
loading