Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ADVARSEL Dersom
overflaten har sprekker, må
du slå av apparatet for å
unngå fare for elektrisk støt.
Tilkople produktet til et jordet
uttak/linje, beskyttet av en sikring
med riktig kapasitet, slik som
oppgitt i tabellen over tekniske
spesifikasjoner. Få
jordingsinstallasjonen utført av en
kvalifisert elektriker mens produktet
brukes med eller uten en
transformer. Selskapet vil ikke
være ansvarlig for noen skader
som oppstår hvis produktet brukes
uten en jordingsinstallasjon i
overensstemmelse med de lokale
forskriftene.
Hvis strømledningen er skadet, må
den byttes ut av produsenten, et
tilhørende serviceverksted eller av
en kvalifisert person for å unngå
fare.
Ikke ta enheten i bruk hvis den er
defekt eller viser tegn på tydelig
skade.
Ikke utfør noen reparasjoner eller
endringer på produktet. Du kan
imidlertid utbedre noen problemer
som ikke trenger reparasjoner eller
endringer. Se Feilsøking, side 71.
Vask aldri produktet med vann! Det
er fare for elektrisk sjokk!
Produktet skal aldri brukes hvis
bedømmelsesevnen eller
koordinasjonen er redusert på
grunn av bruk av alkohol og/eller
narkotika.
Produktet må frakobles
strømuttaket under installasjon,
vedlikehold, rengjøring og
reparasjon.
Vær forsiktig ved bruk av
alkoholholdige drikkevarer i rettene
dine. Alkohol fordamper ved høye
temperaturer og kan forårsake
brann, siden den kan ta fyr når den
kommer i kontakt med varme
overflater.
Ikke varm opp lukket hermetikk og
glass i ovnen. Trykk som kan
oppstå i krukken kan gjøre at den
sprekker.
Ikke plasser noen brennbare
materialer i nærheten av produktet,
etter som sidene blir varme under
bruk.
Ikke plasser bakebrett, service eller
aluminiumfolie rett på bunnen av
ovnen. Varmeakkumuleringen kan
skade bunnen av ovnen.
Hold alle ventilasjonsåpninger fri
for hindringer.
Produktet kan bli varmt under bruk.
Berør aldri de varme brennerne,
indre deler av ovnen,
varmeelementer osv.
Bruk alltid varmebestandige
grytehansker når du setter inn eller
tar ut retter fra den varme ovnen.
Ikke bruk produktet med
frontglasset fjernet eller sprukket.
Bakre overflate på ovnen blir varm
når den er i bruk. Se til at
gass/elektrisk tilkobling ikke
berører bakre overflate, da dette
kan skade tilkoblingene.
Ikke klem strømkabelen mellom
ovnsdøren og rammen, og ikke
legg den over de varme
overflatene. Dette kan gjøre at
isolasjonen smelter og forårsaker
brann på grunn av kortslutning.
Se til at produktet slås av etter hver
bruk.
55 | NO

Advertisement

Table of Contents
loading