Download Print this page

Viktiga Säkerhetsinstruktioner; Allmän Säkerhet - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Det här avsnittet innehåller
säkerhetsinstruktioner som hjälper dig
att undvika skador. Alla garantier blir
ogiltiga om du inte följer dessa
instruktioner.
Allmän säkerhet
VARNING: Denna apparat
och dess åtkomliga delar
hettas upp under
användning. Var försiktig så
att du inte rör vid
värmeelementen.
Barn under 8 års ålder skall
hållas borta från apparaten,
såvida de inte är under
uppsyn.
Denna apparat kan
användas av barn från 8 år
och uppåt och av personer
med reducerad psykisk,
fysisk, sensoriell eller
mental kapacitet, såväl som
av personer helt utan
erfarenhet och kunskap, så
länge de övervakas eller får
instruktioner angående
säker användning av
apparaten och förstår de
faror som kan uppstå. Barn
får ej leka med apparaten.
Rengöring och
användarunderhåll skall inte
utföras av barn utan
översyn
VARNING: Apparatens
tillgängliga delar kan bli
mycket heta under
användning. Unga barn skall
hållas borta från apparaten.
Använd inte aggressiva,
slipande rengöringsmedel
eller vassa metallredskap för
att rengöra ugnens glaslucka,
eftersom dessa kan repa
ytan, något som kan resultera
i att glaset splittras.
VARNING: Se till att
apparaten stängs av innan
du byter ut lampan, detta för
att undvika eventuell
elchock.
VARNING: Tillagning utan
uppsyn med fett och olja
kan vara farlig och kan
resultera i brand. Försök
ALDRIG att släcka sådan
brand med vatten, utan
stäng av apparaten och täck
över eldslågan med ett lock
eller en brandfilt.
VARNING: Brandfara:
förvara inte saker på
tillagningsytan. Produkten
får inte användas med
hjälp av en extern timer
eller ett separat
fjärrstyrningssystem.
31 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading