Download Print this page

Vigtige Sikkerhedsinstruktioner; Generelle Sikkerhedsregler - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
2

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit indeholder
sikkerhedsinstruktioner, der vil
medvirke til at undgå risiko for overlast
og skade. Alle garantier bliver ugyldige,
hvis du ikke følger disse instruktioner.

Generelle sikkerhedsregler

ADVARSEL: Apparatet og
de tilgængelige dele kan
blive varme, når apparatet
er i brug. Sørg for ikke at
berøre varmeelementerne.
Børn under 8 år må ikke
opholde sig i nærheden af
apparatet, medmindre de er
under konstant opsyn.
Apparatet må udelukkende
betjenes af børn på 8 år og
derover samt af personer,
der er fysisk, sensorisk og
mentalt funktionshæmmede
eller uden forudgående
erfaring og viden, hvis de er
under opsyn og har fået den
nødvendige oplæring i
sikker brug af apparatet
samt forstår farerne ved
forkert brug. Børn må ikke
lege med apparatet.
Rengøring og
vedligeholdelse må ikke
foretages af børn,
medmindre de er under
opsyn.
ADVARSEL: Tilgængelige
dele kan blive meget varme
under brug. Børn må derfor
ikke opholde sig i nærheden
af apparatet, når det er i brug.
Anvend ikke slibende
rengøringsmidler eller skarpe
metalskrabere til rengøring af
ovndørens rude, da de kan
ridse overfladen, så glasset
kan gå i stykker.
ADVARSEL: Sørg for at
slukke for apparatet, inden
pæren udskiftes, så risikoen
for elektrisk stød undgås.
ADVARSEL: Hold øje med
kogesektionen, når der
tilberedes med fedtstoffer
eller olie, da de kan komme
i brand. Forsøg ALDRIG at
slukke en brand med vand,
men tag stikket ud af
stikkontakten, og dæk
derefter flammen til med for
eksempel et låg eller et
brandtæppe.
ADVARSEL: Risiko for
brand: Opbevar ikke
genstande på
kogezonernes overflade.
Apparatet er ikke
beregnet til at blive startet
ved hjælp af en ekstern
timer eller en separat
fjernbetjening.
77 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading