Download Print this page

Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ADVARSEL: Hvis der er en
revne i overfladen, skal
stikket tages ud af
stikkontakten for at undgå
risikoen for elektrisk stød.
Tilslut produktet til jordforbundet
stikkontakt beskyttet af en sikring
med passende kapacitet som
beskrevet i tabellen Tekniske
specifikationer. Jordforbindelsen
skal udføres af kvalificeret
elektriker til brug af produktet med
eller uden en transformer. Vores
firma kan ikke stilles til ansvar for
eventuelle skader, der opstår som
følge af forkert brug af produktet
eller af forkert installeret
jordforbindelse.
Hvis ledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten,
forhandleren eller lignende
kvalificerede personer for at undgå
farer.
Tag ikke produktet i brug hvis det
er defekt eller hvis det har synlige
fejl.
Du må ikke selv foretage
reparationer eller ændringer på
produktet. Du kan dog selv
afhjælpe nogle fejl, der ikke kræver
reparationer eller ændringer. Se
Fejlafhjælpning, side 94.
Spul aldrig produktet med vand! da
det kan medføre elektrisk stød.
Brug aldrig produktet når din
dømmekraft eller
koordinationsevner er påvirkede af
alkohol og/eller stoffer.
Under installationen,
vedligeholdelsen, rengøringen og
reparationen skal produktet
frakobles elnettet.
Vær forsigtig når du bruger
alkoholiske drikke i dine retter.
Alkohol fordamper i høje
temperaturer og kan forårsage
brand da den kan selvantænde når
den kommer i kontakt med varme
overflader.
Sæt ikke lukkede dåser og glas til
opvarmning i ovnen. Der kan
opstår et tryk inde i dåsen/glasset,
der får den/det til at eksplodere.
Stil ikke brændbare materialer i
nærheden af produktet da siderne
kan blive meget varme.
Placer ikke bageplader, service
eller aluminiumsfolie direkte på
bunden af ovnen. Den
akkumulerede varme kan
beskadige bunden af ovnen.
Hold alle ventilationsåbninger frie
for forhindringer.
Apparatet kan være varmt under
brugen. Rør aldrig varme
varmelegemer, indersiden af ovnen
osv.
Brug altid varmebeskyttende
handsker når du sætter retter ind
eller ud af en varm ovn.
Brug ikke apparatet hvis glasset i
døren er fjernet eller beskadiget.
Bagsiden af ovnen bliver varm når
apparatet er under benyttelse.
Sørg for, at gasrør/netledning ikke
rører bagsiden af ovnen da det kan
medføre skader på forbindelser.
Sæt ikke netledningen mellem
ovndøren og rammen og læg den
ikke på varme overflader.
Isoleringen på netledningen kan
smelte og medføre kortslutning.
Sørg for, at apparatet er slukket
når det ikke er taget i brug.
78 | DA

Advertisement

Table of Contents
loading