Download Print this page

Installation Och Anslutning - Whirlpool ACM220 Instructions For Use Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Alla köksmöbler intill enheten
måste vara värmeresistenta (upp
till 100 °C min.).
Viktigt
Enheten måste säkras mot
överbalansering genom att
använda medföljande kedja för
ugnen. Fäst krok (1) i köksväggen
(5) och anslut säkerhetskedjan (2) i
kroken.
1
Krok (medföljer ej)
2
Säkerhetskedja (medföljer och
monteras på ugnen)
3
Spisens baksida
4
Fixera kedjan ordentligt mot bakre
delen av spisen
5
Köksvägg

Installation och anslutning

Produkten får bara installeras och
anslutas i enlighet med gällande
installationskrav.
Viktigt
Installera inte enheten intill kylskåp
eller frys. Den värme som utsänds
från enheten leder till en ökad
energiförbrukning av kylenheter.
Bär produkten tillsammans med
minst två personer.
Produkten måste placeras direkt
på golvet. Den får inte placeras på
en basenhet eller pedestal.
ANMÄRKNING
Materialskada!
Dörrhandtaget får inte användas
för att lyfta i eller flytta enheten.
Elanslutning
Anslut produkten till ett jordat uttag
som är skyddat av en säkring av
lämplig kapacitet, i enlighet med
"Tekniska specifikationer". Den jordade
installationen ska göras av en
kvalificerad elektriker medan produkten
används med eller utan transformator.
Vårt företag kan inte hållas ansvarig för
skador som uppstått på grund av att
produkten har används utan en jordad
installation, i enlighet med lokala lagar
och regler.
FARA
Risk för elektrisk kortslutning,
eller brand på grund av felaktig
installation!
Enheten kan bara anslutas till
strömkällan av en behörig fackman
och då garanteras fullgod funktion.
FARA
Risk för kortslutning, eller brand
till följd av skada på elsladden!
Elsladden får inte klämmas, böjas
eller klämmas eller komma i
kontakt med enhetens heta delar.
Om elsladden skadas måste den
bytas av en kvalificerad elektriker.
Strömdata måste överensstämma med
de data som anges på märkplåten på
produkten. Märkplåten finns antingen
på dörren eller så öppnar du den nedre
kåpan som finns på enhetens bakre
vägg beroende på enhetstypen.
Produktens strömsladd måste följa
värdena i "Tekniska specifikationer".
35 | SV

Advertisement

Table of Contents
loading