Download  Print this page

Pomoc Pri Poruchách; Záruka - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Pomoc pri poruchách
Nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým
prúdom.
Pred všetkými prácami prístroj vypnite
a vytiahnite sieťovú zástrčku.
Elektrické konštrukčné prvky nechajte
prekontrolovať a opravovať iba v autori-
zovanej servisnej službe.
Prístroj nefunguje
 Skontrolujte zásuvku a poistku napája-
nia elektrickým prúdom.
 Skontrolujte sieťovú šnúru a sieťovú zá-
strčku prístroja.
 Zapnite spotrebič.
Z dýzy nevyteká žiadna voda
 Naplňte nádrž na čistú vodu.
 Na striekacej hadici skontrolujte spojky,
či správne dosadajú na svoje miesto.
 Vyčistite alebo vymeňte nátrubok hubi-
ce.
 Vyčistite sito v nádrži na čistú vodu.
 Striekacie čerpadlo defektné, vyhľadaj-
te zákaznícky servis.
Jednostranný prúd rozstreku
 Vyčistite ústie dýzy.
Nedostatočný sací výkon
 Skontrolujte správne dosadnutie veka.
 Vyčistite tesnenie na veku a dosadacej
ploche zariadenia.
 Vyčistite filtračné sitko.
 Skontrolujte saciu hadicu, či nie je
upchatá. V prípade potreby vyčistite.
Striekacie čerpadlo hlučné
 Doplňte nádrž na čistú vodu.
Silná tvorba peny v nádobe na
znečistenú vodu.
 Pridajte odpeňovací prostriedok do ná-
doby na znečistenú vodu alebo naplňte
nádobu na odpeňovací prostriedok.
154
Servisná služba
V prípade, že sa porucha nedá odstrá-
niť, musí prístroj preskúšať pracovník
zákazníckeho servisu.
Príslušenstvo a náhradné
Používať možno iba príslušenstvo a ná-
hradné diely schválené výrobcom. Ori-
ginálne príslušenstvo a originálne ná-
hradné diely zaručujú bezpečnú a bez-
poruchovú prevádzku stroja.
Výber najčastejšie potrebných náhrad-
nych dielov nájdete na konci prevádz-
kového návodu.
Ďalšie informácie o náhradných dieloch
získate na stránke www.kaercher.com
v oblasti Servis.
V každej krajine platia záručné podmienky
našej distribučnej organizácie. Prípadné
poruchy spotrebiča odstránime počas zá-
ručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou
chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri
uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o
kúpe zariadenia láskavo obráťte na predaj-
cu alebo na najbližší autorizovaný zákaz-
nícky servis.
– 6
SK
diely
Záruka

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: