Download  Print this page

Advertisement

Reinigingsoplossing aanbrengen
Waarschuwing
Gevaar voor de gezondheid, beschadi-
gingsgevaar. Alle instructies bij de gebruik-
te reinigingsmiddelen moeten in acht geno-
men worden.
 Schoon water en reinigingsmiddel in
een proper reservoir mengen (concen-
tratie volgens de gegevens van het rei-
nigingsmiddel).
Reinigingsmiddel in het ater oplossen.
Instructie: Warm water (maximum 50 °C)
verhoogt de reinigende werking. Tempera-
tuurvastheid van het te reinigen oppervlak
controleren.
Instructie: Spring ter bescherming van het
milieu zuinig om met reinigingsmiddelen.
Schoonwaterreservoir vullen
 Reinigingsoplossing in het schoonwa-
terreservoir vullen. Het vulpeil mag de
markering „MAX" niet overschrijden.
Antischuimmiddel
Instructie: Bij de reiniging van vooraf inge-
schuimde tapijtvloeren ontstaan schuim in
het vuilwaterreservoir. De schuimvorming
kan tegengegaan worden door de toevoe-
ging van antischuimmiddel.
Enkel Puzzi 10/1:
 Antischuimmiddel (speciale toebeho-
ren) in vuilwaterreservoir gieten
Enkel Puzzi 10/2 Adv:
 Reservoir voor antischuimmiddel ope-
nen
 Antischuimmiddel (bijzondere toebeho-
ren) vullen
Tapijtadapter vervangen
 Ontgrendeling van de vloersproeier aan
één kant indrukken.
 Tapijtadapter eruit zwenken en wegne-
men.
 Nieuwe tapijtadapter aanbrengen en
ontgrendeling laten vastklikken.
Werken met extra apparatuur
Enkel Puzzi 10/2 Adv:
Instructie: Voor de aansluiting van extra
elektrische apparaten is een extra contact-
doos voorhanden.
Gevaar
Verwondings- en beschadigingsgevaar! De
contactdoos is enkel bestemd voor de di-
recte aansluiting van de extra borstel-was-
kop PW 30/1 op de Puzzi 10/2. Elk ander
gebruik van de contactdoos is niet toege-
staan.
Apparaat inschakelen
 Steek de netstekker in de contactdoos.
 Schakelaar zuigen indrukken om de
zuigturbine in te schakelen.
 Schakelaar Spuiten indrukken om de
spuitpomp in te schakelen
Voorzichtig
Beschadigingsgevaar. Het te reinigen voor-
werp voor het gebruik van het apparaat op
een onopvallende plaats controleren op
kleurvastheid en waterbestendigheid.
 Voor het opspuiten van reinigingsoplos-
sing, de hendel op de elleboog bedie-
nen.
 Het te reinigen oppervlak in overlap-
pende banen reinigen. Daarbij de spuit-
kop achteruit trekken (niet schuiven).
 Bij werkonderbrekingen kan de vloer-
spuitkop in de handgreep worden ge-
legd.
Apparaat uitschakelen
 Schakelaar spuiten en schakelaar zui-
gen uitschakelen.
 Netstekker uittrekken.
– 3
NL

Bediening

Reinigen
37

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: