Download  Print this page

Advertisement

Pirms ierīces pirmās lietošanas
izlasiet instrukcijas oriģinālvalo-
dā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem
tajā un uzglabājiet to vēlākai izmantošanai
vai turpmākiem lietotājiem.
Pirms pirmās lietošanas reizes obligāti
-
izlasiet drošības norādījumus drošības
Nr. 5.956-251.0!
Ja netiek ievērota lietošanas instrukcija
-
un drošības norādījumi, aparātā var
rasties bojājumi, apdraudot aparāta lie-
totāja un citu personu drošību.
Par transportēšanas bojājumiem neka-
-
vējoties ziņojiet tirgotājam.
Satura rādītājs
Vides aizsardzība . . . . . . . . . . . LV . . .1
Lietošanas instrukcijā izmanto-
tie simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .1
Noteikumiem atbilstoša lietoša-
na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .1
Pārskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .2
Ekspluatācijas sākums. . . . . . . LV . . .2
Apkalpošana . . . . . . . . . . . . . . LV . . .3
Tīrīšanas metodes . . . . . . . . . . LV . . .4
Transportēšana . . . . . . . . . . . . LV . . .5
Glabāšana . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .5
gadījumā . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .5
Garantija. . . . . . . . . . . . . . . . . . LV . . .6
EK Atbilstības deklarācija. . . . . LV . . .6
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . LV . . .7
Vides aizsardzība
Iepakojuma materiāli ir atkārtoti
pārstrādājami. Lūdzu, neizme-
tiet iepakojumu kopā ar māj-
saimniecības atkritumiem, bet
nogādājiet to vietā, kur tiek veik-
ta atkritumu otrreizējā pārstrā-
de.
Nolietotās ierīces satur noderī-
gus materiālus, kurus iespē-
jams pārstrādāt un izmantot at-
kārtoti. Baterijas, eļļa un tamlī-
dzīgas vielas nedrīkst nokļūt ap-
kārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utili-
zēt vecās ierīces ar atbilstošu
atkritumu savākšanas sistēmu
starpniecību.
Informācija par sastāvdaļām (REACH)
Aktuālo informāciju par sastāvdaļām atra-
dīsiet:
www.kaercher.com/REACH
Lietošanas instrukcijā
izmantotie simboli
Bīstami
Norāda uz tiešām draudošām briesmām,
kuras rada smagus ķermeņa ievainojumus
vai izraisa nāvi.
Brīdinājums
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt smagus ķermeņa ievainoju-
mus vai izraisīt nāvi.
Uzmanību
Norāda uz iespējami bīstamu situāciju,
kura var radīt vieglus ievainojumus vai ma-
teriālos zaudējumus.
Noteikumiem atbilstoša
Šis izsmidzināmās ekstrakcijas aparāts pa-
redzēts profesionālai lietošanai kā paklāju
grīdu mitrās tīrīšanas aparāts atbilstoši
šajā lietošanas instrukcijā un noteikumos
par suku tīrīšanas aparātiem un strūklas
ekstrakcijas aparātiem dotajiem apraks-
tiem un drošības norādījumiem.
- 1
LV
lietošana
187

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: