Download  Print this page

Transportavimas; Laikymas; Priežiūra Ir Aptarnavimas; Pagalba Gedimų Atveju - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Drėgnai išvalytas tekstilės paviršius vė-
liau impregnuotas priemone Care Tex
RM 762 ilgiau išlieka švarus.
Siekdami apsisaugoti nuo įspaudimų
arba rūdžių pėdsakų, prieš lipdami arba
dėdami baldus ant išvalyto paviršiaus,
palaukite, kol jis išdžius.
Valymo priemonės
Kilimų ir minkštųjų me-
džiagų valymas
Putų šalinimas
Kilimo impregnavimas
Daugiau informacijos pateikta informacinia-
me produkto lape ir valymo priemonės ES
saugos lape.

Transportavimas

Atsargiai
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Transpor-
tuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.
Paveikslas
 Norėdami transportuoti, uždėkite siurbi-
mo vamzdį ant nešimo rankenos ir už-
dėkite purškimo/siurbimo žarną ant
įrenginio.
Suvyniokite tinklo kabelį ir užkabinkite
ant kabelio laikiklio.
 Transportuojant įrenginį transporto
priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal
galiojančius reglamentus, kad neslystų
ir neapvirstų.

Laikymas

Atsargiai
Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant
laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso
svorį.
Šį prietaisą galima laikyti tik patalpose.
Priežiūra ir aptarnavimas
Pavojus
Pavojus susižaloti dėl srovės smūgio.
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus iš-
junkite prietaisą ir ištraukite elektros laido
kištuką iš tinklo lizdo.
198
RM 760 milteliai
RM 760 tabletės
RM 764 skystis
RM 761
RM 762
LT
Filtro sieto valymas
 Nuimkite dangtelį.
 Išimkite iš įrenginio nešvaraus vandens
talpyklą.
 Filtro tinklelį reguliariai išvalykite šepe-
čiu.
Švaraus vandens sieto valymas
 Išsukite švaraus vandens sietelį.
 Švaraus vandens sietelį reguliariai iš-
plaukite tekančiu vandeniu.
Antgalio valymas
 Atsukite gaubiamąją veržlę.
 Išvalykite purkštuko galą.
Pagalba gedimų atveju
Pavojus
Pavojus susižaloti dėl srovės smūgio.
Prieš visus prietaiso priežiūros darbus
išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros
laido kištuką iš tinklo lizdo.
Elektrines konstrukcijos dalis tikrinti ir
remontuoti gali tik įgaliota klientų aptar-
navimo tarnyba.
Prietaisas neveikia
 Patikrinkite maitinimo tinklo lizdą ir sau-
giklį.
 Patikrinkite įrenginio maitinimo kabelį ir
kištuką.
 Įjunkite prietaisą.
Iš antgalio neteka vanduo
 Pripildykite švaraus vandens baką.
 Patikrinkite, ar tvirtai laikosi purškimo
žarnos jungtys.
 Išvalykite arba pakeiskite purkštuko ga-
lą.
 Išvalykite švaraus vandens bako filtrą.
 Sugedęs purškimo siurblys, kreipkitės į
klientų aptarnavimo tarnybą.
Purškiama vienpusė srovė
 Išvalykite purkštuko galą.
– 5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: