Download  Print this page

Advertisement

Příprava čistící směsi
Upozornění
Nebezpečí úrazu, nebezpečí poškození. Je
třeba se řídit pokyny, které jsou přikládány
k čisticím prostředkům.
 V čisté nádobě smíchejte čerstvou vodu
s čisticím prostředkem (koncentraci vol-
te v souladu s údaji platnými pro čisticí
prostředek).
Rozpusťte čisticí prostředek ve vodě.
Upozornění: Teplá voda (maximálně
50 °C) zvyšuje čisticí účinek. Zkontrolujte
tepelnou odolnost plochy, kterou chcete
čistit.
Upozornění: Z důvodu ochrany životního
prostředí používejte čisticí prostředky
úsporně.
Naplňte zásobník na čerstvou vodu
 Nalejte čisticí roztok do nádrže na čers-
tvou vodu. Hladina kapaliny nesmí pře-
kročit značku „MAX".
Odpěňovač
Upozornění: Čistíte-li celopodlahový ko-
berec, který byl dříve šamponován, tvoří se
v nádobě na odpadní vodu pěna. Tvorbě
pěny může být zabráněno přidáním odpě-
ňovače.
Pouze u Puzzi 10/1:
 Přidejte odpěňovač (speciální příslu-
šenství) do nádrže na znečištěnou vo-
du.
Pouze Puzzi 10/2 Adv:
 Otevřete nádrž na odpěňovač.
 Doplňte odpěňovač (speciální příslu-
šenství).
Výměna adaptéru na koberec
 Stiskněte pojistku podlahové hubice na
jedné straně.
 Vyklopte adaptér na koberec a vyjměte
jej.
 Nasaďte nový adaptér na koberec a za-
aretujte pojistku.
Práce s přídavnými přístroji
Pouze Puzzi 10/2 Adv:
Upozornění: K připojování jiných elektric-
kých přístrojů je k dispozici další zásuvka.
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Zásuvka je určena pouze pro přímé připo-
jení přídavného kartáče s čisticí hlavou PW
30/1 k zařízení Puzzi 10/2 Adv. Každé jiné
použití zásuvky není povoleno.
Zapnutí přístroje
 Zasuňte sít'ovou zástrčku do zásuvky.
 Stiskněte tlačítko sání a zapněte sací
turbínu.
 Stiskněte tlačítko stříkání pro zapnutí
postřikovacího čerpadla.
Čištění přístroje
Pozor
Nebezpečí poškození. Před použitím zaří-
zení vyzkoušejte předmět určený k čištění
na nenápadném místě, pokud jde o stálost
jeho barev a odolnost vůči vodě.
 Chcete-li nastříkat čisticí prostředek,
stiskněte páčku na násadě.
 Plochu určenou k očištění přejíždějte v
překrývajících se drahách. Přitom hubi-
ci tahejte směrem vzad (nestrkejte do
ní).
 Při pracovních přestávkách je možné
odložit podlahovou hubici na držadle.
Vypnutí zařízení
 Vypněte spínač stříkání a spínač sání.
 Vytáhněte zástrčku ze sítě.
Vyprázdněte zásobník na
znečištěnou vodu
 Jakmile se nádrž na odpadní vodu napl-
ní, vypněte spínač sání a spínač stříká-
ní.
 Sejměte víko.
 Nádrž na odpadní vodu vyjměte ze za-
řízení a vyprázdněte.
– 3
CS

Obsluha

121

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: