Download  Print this page

Advertisement

Lees vóór het eerste gebruik
van uw apparaat deze originele
gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk
en bewaar hem voor later gebruik of voor
een latere eigenaar.
Voor de eerste inbedrijfstelling de vei-
-
ligheidsaanwijzingen nr. 5.956-251.0
beslist lezen!
Bij veronachtzaming van de gebruiks-
-
aanwijzing en de veiligheidsaanwijzin-
gen kan schade aan het apparaat ont-
staan, en gevaar voor gebruikers en an-
dere personen.
Bij transportschade onmiddellijk de
-
handelaar op de hoogte brengen.
Inhoud
Zorg voor het milieu . . . . . . . . . NL . . .1
Symbolen in de gebruiksaanwij-
zing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .1
Reglementair gebruik . . . . . . . . NL . . .1
Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .2
Ingebruikneming. . . . . . . . . . . . NL . . .2
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .3
Reinigingsmethoden . . . . . . . . NL . . .4
Vervoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .5
Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .5
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .5
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . NL . . .5
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .6
Technische gegevens. . . . . . . . NL . . .8
Zorg voor het milieu
Het verpakkingsmateriaal is
herbruikbaar. Deponeer het ver-
pakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied
het aan voor hergebruik.
Onbruikbaar geworden appara-
ten bevatten waardevolle mate-
rialen die geschikt zijn voor her-
gebruik. Lever de apparaten
daarom in bij een inzamelpunt
voor herbruikbare materialen.
Batterijen, olie en dergelijke
stoffen mogen niet in het milieu
belanden. Verwijder overbodig
geworden apparatuur daarom
via geschikte inzamelpunten.
Aanwijzingen betreffende de inhouds-
stoffen (REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen
vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Symbolen in de
gebruiksaanwijzing
Gevaar
Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat
leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichame-
lijke letsels.
Waarschuwing
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs do-
delijke lichamelijke letsels.
Voorzichtig
Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die
kan leiden tot lichte lichamelijke letsels of
materiële schade.
Reglementair gebruik
Dat sproeiextractieapparaat is bestemd
voor bedrijfsmatig gebruik voor de natte rei-
niging van tapijten volgens de beschrijvin-
gen en veiligheidsinstructies uit deze ge-
bruiksaanwijzing en uit de bijgevoegde bro-
chure Veiligheidsinstructies voor borstelrei-
nigingsapparaten en sproeiextractieappa-
raten.
- 1
NL
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: