Download  Print this page

Advertisement

Před prvním použitím svého za-
řízení si přečtěte tento původní
návod k používání, řiďte se jím a uložte jej
pro pozdější použití nebo pro dalšího maji-
tele.
Před prvním uvedením do provozu bez-
-
podmínečně čtěte bezpečnostní poky-
ny č. 5.956-251.0!
V případě nedodržování provozních a
-
bezpečnostních pokynů mohou vznik-
nout škody na přístroji a může dojít k
ohrožení osob přístroj obsluhujících i
ostatních.
Při přepravních škodách ihned infor-
-
mujte obchodníka.
Obsah
Ochrana životního prostředí. . . CS . . .1
Symboly použité v návodu k ob-
sluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .1
Používání v souladu s určením CS . . .1
Přehled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .2
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .3
Čisticí metody. . . . . . . . . . . . . . CS . . .4
Přeprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .5
Ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .5
Ošetřování a údržba. . . . . . . . . CS . . .5
Pomoc při poruchách . . . . . . . . CS . . .5
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS . . .6
Technické údaje . . . . . . . . . . . . CS . . .7
Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou recyklo-
vatelné. Obal nezahazujte do
domovního odpadu, ale ode-
vzdejte jej k opětovnému zužit-
kování.
Přístroj je vyroben z hodnotných
recyklovatelných materiálů, kte-
ré je třeba znovu využít. Baterie,
olej a podobné látky se nesmějí
dostat do okolního prostředí.
Použitá zařízení proto ode-
vzdejte na příslušných sběrných
místech
Informace o obsažených látkách (RE-
ACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
naleznete na adrese:
www.kaercher.com/REACH
Symboly použité v návodu k
Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
smrti.
Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která by mohla vést k těžkým fyzickým zra-
něním nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která může vést k lehkým fyzickým zraně-
ním nebo k věcným škodám.
Používání v souladu s
Toto zařízení na extrakci postřiku je určeno
ke komerčnímu účelu jako zařízení pro čiš-
tění kobercových podlah zamokra podle
popisek a bezpečnostních instrukcí uvede-
ných jak v tomto návodu k obsluze tak v
bezpečnostních pokynech pro kartáčová
čisticí a postřikovací extrakční zařízení.
- 1
CS
obsluze
určením
119

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: