Download  Print this page

Simboli U Uputama Za Rad - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Prije prve uporabe Vašeg uređa-
ja pročitajte ove originalne radne
upute, postupajte prema njima i sačuvajte
ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni-
ka.
Prije prvog stavljanja u pogon obvezno
-
pročitajte sigurnosne naputke br.
5.956-251.0!
U slučaju nepoštivanja uputa za upora-
-
bu i sigurnosnih naputaka može doći do
oštećenja na uređaju i opasnosti za ru-
kovatelja i druge osobe.
U slučaju oštećenja pri transportu od-
-
mah obavijestite prodavača.
Pregled sadržaja
Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . HR . . .1
Simboli u uputama za rad . . . . HR . . .1
Namjensko korištenje. . . . . . . . HR . . .1
Pregled. . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR . . .2
Stavljanje u pogon . . . . . . . . . . HR . . .2
Rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . HR . . .3
Metode čišćenja . . . . . . . . . . . . HR . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . HR . . .5
Skladištenje . . . . . . . . . . . . . . . HR . . .5
Njega i održavanje . . . . . . . . . . HR . . .5
Otklanjanje smetnji. . . . . . . . . . HR . . .5
Pribor i pričuvni dijelovi . . . . . . HR . . .6
Jamstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . HR . . .6
EZ izjava o usklađenosti . . . . . HR . . .6
Tehnički podaci. . . . . . . . . . . . . HR . . .7
Zaštita okoliša
Materijali ambalaže se mogu re-
ciklirati. Molimo Vas da ambala-
žu ne odlažete u kućne otpatke,
već ih predajte kao sekundarne
sirovine.
Stari uređaji sadrže vrijedne
materijale koji se mogu reciklira-
ti te bi ih stoga trebalo predati
kao sekundarne sirovine. Bate-
rije, ulje i slični materijali ne smi-
ju dospjeti u okoliš. Stoga Vas
molimo da stare uređaje zbrine-
te preko odgovarajućih sabirnih
sustava.
Napomene o sastojcima (REACH)
Aktualne informacije o sastojcima možete
pronaći na stranici:
www.kaercher.com/REACH

Simboli u uputama za rad

Opasnost
Za neposredno prijeteću opasnost koja za
posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili
smrt.
Upozorenje
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.
Oprez
Za eventualno opasnu situaciju koja može
prouzročiti lake tjelesne ozljede ili materijal-
nu štetu.
Namjensko korištenje
Ovaj je ekstraktor namijenjen komercijalnoj
upotrebi kao uređaj za pranje tekstilnih po-
dova sukladno opisima i sigurnosnim napu-
cima navedenim u ovim uputama za ruko-
vanje te u dodatku "Sigurnosni napuci za
uređaje za čišćenje četkanjem i ekstrakto-
re".
- 1
HR
157

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: