Download  Print this page

Advertisement

Švaraus vandens bako ištuštinimas
 Išjunkite prietaisą.
 Norėdami sumažinti slėgį, spustelėkite
jungės rankeną.
 Atskirkite jungę nuo purškimo ar siurbi-
mo žarnos.
 Siurbimo žarną įkabinkite į švaraus van-
dens baką.
 Siurbimo jungikliu įjunkite siurbimo tur-
biną.
 Visiškai išsiurbkite švaraus vandens
baką ir išjunkite prietaisą.
 Nuimkite dangtelį.
 Išimkite iš įrenginio ir ištuštinkite užterš-
to vandens talpyklą.
Išskalaukite įrenginį
 Lenktą antgalį (su siurbimo vamzdžiu ir
antgaliu) sujunkite su siurbimo žarna.
 Purškimo žarnos jungiamąjį elementą
sujunkite su lenktu antgaliu ir užfiksuo-
kite.
 Į švaraus vandens baką įpilkite maž-
daug 2 litrus vandens iš čiaupo.
Nepilkite valymo priemonių.
 Purškimo jungikliu įjunkite purškimo si-
urblį.
 Laikykite grindų laikiklį virš nutekamo-
sios angos.
 Paspauskite jungės rankeną ir palauki-
te 1-2 minutes, kol prietaisas pumpuos
vandenį.
 Išjunkite prietaisą.
Po kiekvieno naudojimo
 Išskalaukite įrenginį.
 Ištuštinkite ir tekančiu vandeniu nuplau-
kite užteršto vandens talpyklą.
 Ištuštinkite svaraus vandens baką.
 Drėgna šluoste nuvalykite įrenginio išo-
rę.
 Norėdami, kad neatsirastų nemalonus
kvapas, prieš ilgesnę naudojimo per-
trauką, visiškai pašalinkite iš prietaiso
vandenį.
 Palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius:
nuimkite arba pastumkite į šoną dangtį.
Prietaiso laikymas
 Prietaisą palikite sausoje, pašaliniams
neprieinamoje patalpoje.
Valymo būdai
Įprastas užterštumas
 Darbo procedūros metu užpurkškite va-
lymo priemonės ir nusiurbkite.
Nuoroda: Papildomas siurbimas arba
purškimas sutrumpina džiūvimo laiką.
Stiprus užterštumas arba dėmės
 Valymo priemonę užpurkškite išjungę
siurbimo turbiną ir palaukite 10-15 mi-
nučių, kol priemonė ims veikti.
 Valykite kaip įprastai užterštą paviršių.
 Norėdami pasiekti rezultatų, galite pa-
pildomai išvalyti valomą plotą švariu,
šiltu vandeniu.
Apmušalų valymas
 Tik Puzzi 10/1:
Vietoje grindų antgalio sumontuokite
rankinį antgalį.
 Jautrioms medžiagoms valyti naudokite
mažesnę valiklio dozę ir apipurkškite
paviršių iš maždaug 200 mm atstumo.
Po to tik nusiurbkite.
Stipriai užterštas vietas iš pradžių api-
purkškite valymo priemone ir palaukite
5-10 minučių.
Valykite nuo šviesios pusės link šešėlio
(nuo lango link durų).
Valykite nuo išvalytų link nevalytų pavir-
šių.
Kuo jautresnė valoma danga (rytietiški
kilimai, berberų kilimai, minkštosios me-
džiagos), tuo žemesnė turi būti valymo
priemonės koncentracija.
Kiliminės dangos tekstūriniu paviršiumi
dėl per naudojamo per didelio kiekio
skysčio gali susiraukšlėti ir išblukti.
Išvalytus ilgaplaušius kilimus iššukuoki-
te bent plaušų kryptimi (pvz., plaušų
arba valymo šepečiu).
– 4
LT
Patarimai
197

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: