Download  Print this page

Transport; Skladištenje; Nega I Održavanje; Otklanjanje Smetnji - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tepisi sa poleđinom od jute se pri
mokrom čišćenju mogu skupiti i pustiti
boju.
Nakon čišćenja, dok su još mokri,
iščetkajte debele tepihe u smeru tkanja
(na primer četkom za tkaninu ili četkom
za ribanje).
Ponovno brzo prljanje tekstilnih podnih
obloga možete sprečiti nanošenjem
sredstva za impregnaciju Care Tex
RM 762 nakon mokrog čišćenja.
Za izbegavanje ulegnuća i mrlja od rđe,
na očišćenu površinu možete stati ili
postaviti nameštaj tek nakon što se
osuši.
Deterdžent
Čišćenje tepiha i
tekstilnog nameštaja
Uklanjanje pene
Impregnacija tepiha
Za dodatne informacije zatražite brošuru
proizvoda, kao i EU list sa sigurnosnim
podacima za odgovarajuće sredstvo za
pranje/čišćenje.

Transport

Oprez
Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom
transporta pazite na težinu uređaja.
Slika
 Prilikom transporta položite usisnu cev
na ručku za nošenje, a crevo za
prskanje/usisno crevo položite na
uređaj.
Namotajte strujni kabl i okačite ga o
predviđenu kuku.
 Prilikom transporta vozilima osigurajte
uređaj od klizanja i nakretanja u skladu
sa odgovarajućim važećim propisima.
168
Prašak RM 760
Tablete RM 760
Tečni RM 764
RM 761
RM 762
SR
Skladištenje
Oprez
Opasnost od povreda i oštećenja! Pri
skladištenju imajte u vidu težinu uređaja.
Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u
zatvorenim prostorijama.
Nega i održavanje
Opasnost
Opasnost od strujnog udara.
Uređaj pre svih radova na njemu isključite i
izvucite strujni utikač iz utičnice.
Čišćenje mrežice za skupljanje
vlakana
 Skinite poklopac.
 Izvadite rezervoar za prljavu vodu iz
uređaja.
 Mrežicu za skupljanje vlakana redovno
čistite četkom.
Čišćenje mrežice za svežu vodu
 Odvijte mrežicu za svežu vodu.
 Mrežicu za svežu vodu redovno perite
pod mlazom vode.
Čišćenje mlaznice
 Odvijte slepu navrtku.
 Očistite otvor mlaznice.

Otklanjanje smetnji

Opasnost
Opasnost od strujnog udara.
Uređaj pre svih radova na njemu
isključite i izvucite strujni utikač iz
utičnice.
Električne komponente sme ispitivati i
popravljati samo ovlašćena servisna
služba.
Uređaj ne radi
 Proverite utičnicu i osigurač napajanja.
 Proverite strujni kabl i utikač uređaja.
 Uključite uređaj.
– 5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: