Download  Print this page

Advertisement

Läs bruksanvisning i original
innan aggregatet används första
gången, följ anvisningarna och spara drifts-
anvisningen för framtida behov, eller för
nästa ägare.
Läs ovillkorligen säkerhetsanvisning nr.
-
5.956-251.0 före första användningstill-
fället!
Om bruksanvisningen och säkerhets-
-
anvisningarna inte följs kan apparaten
skadas och faror uppstå för användaren
och andra personer.
Informera inköpsstället omgående vid
-
transportskador.
Innehållsförteckning
Miljöskydd . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .1
Symboler i bruksanvisningen . . SV . . .1
Ändamålsenlig användning . . . SV . . .1
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .2
Idrifttagande . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .2
Handhavande. . . . . . . . . . . . . . SV . . .3
Rengöringsmetoder . . . . . . . . . SV . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .5
Förvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .5
Skötsel och underhåll. . . . . . . . SV . . .5
Åtgärder vid störningar. . . . . . . SV . . .5
Tillbehör och reservdelar . . . . . SV . . .6
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SV . . .6
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . SV . . .7
Emballagematerialen kan åter-
vinnas. Kasta inte emballaget i
hushållssoporna utan lämna det
till återvinning.
Kasserade apparater innehåller
återvinningsbart material som
bör gå till återvinning. Batterier,
olja och liknande ämnen får inte
komma ut i miljön. Överlämna
skrotade aggregat till ett lämp-
ligt återvinningssystem.
Upplysningar om ingredienser (REACH)
Aktuell information om ingredienser finns
på:
www.kaercher.com/REACH
Symboler i bruksanvisningen
Fara
För en omedelbart överhängande fara som
kan leda till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till svåra skador eller döden.
Varning
För en möjlig farlig situation som kan leda
till lätta skador eller materiella skador.
Ändamålsenlig användning
Detta textilvårdsmaskin är avsedd för yr-
kesmässig användning som våtrengörings-
aggregat för heltäckningsmattor enligt de
beskrivningar och säkerhetsanvisningar
som finns i bruksanvisningen samt i bifogad
broschyr Säkerhetsanvisningar för bor-
strengörings- och sprayextraktionsaggre-
gat.
- 1
SV
Miljöskydd
73

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: