Download  Print this page

Advertisement

Vyprázdnenie nádrže na znečistenú
 Ak je nádrž na špinavú vodu plná, vy-
pnite vypínač Vysávanie a vypínač
Striekanie.
 Odoberte veko.
 Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prí-
stroja a vyprázdnite.
Naplnenie nádrže na čistú vodu
 Prístroj vypnite.
 Na spustenie tlaku krátko zatlačte páku
umiestnenú na kolene.
 Koleno odpojte od striekacej alebo vy-
sávacej hadice.
 Vysávaciu hadicu zaveste do nádrže na
čistú vodu.
 Zatlačte vypínač Vysávanie a tým za-
pnete vysávaciu turbínu.
 Nádrž na čistú vodu vyprázdnite a za-
riadenie vypnite.
 Odoberte veko.
 Nádrž na znečistenú vodu vyberte z prí-
stroja a vyprázdnite.
Vypláchnite prístroj
 Spojenie kolena (so sacou rúrkou a hu-
bicou) s vysávacou hadicou.
 Spojku rozstrekovacej hadice spojte s
kolenom a nechajte zapadnúť na svoje
miesto.
 Nádrž na čistú vodu naplňte asi 2 litrami
vody z vodovodu.
Nepridávajte žiadny čistiaci prostrie-
dok.
 Zatlačte vypínač Striekanie a zapnite
striekacie čerpadlo.
 Podržte podlahovú hubicu nad odto-
kom.
 Stlačte páku umiestnenú na kolene a
zariadenie počas 1 alebo 2 minút pre-
plachujte.
 Prístroj vypnite.
152
vodu
Po každom použití
 Vypláchnite prístroj.
 Vyprázdnite nádrž na znečistenú vodu
a vyčistite ju pod tečúcou vodou.
 Vypustite nádrž na čistú vodu.
 Vyčistite prístroj z vonkajšej strany vlh-
kou handričkou.
 Aby pred dlhším odstavením nedošlo k
vzniku zápachu, zo zariadenia vypustite
všetku vodu.
 Nechajte prístroj riadne vyschnúť. Od-
stráňte kryt a uložte ho nabok.
Uskladnenie prístroja
 Prístroj je nutné odkladať do suchej
miestnosti a chrániť pred neoprávne-
ným použitím.
Metódy čistenia
Normálne znečistenie
 Čistiaci roztok v jednom pracovnom
kroku nastriekajte a vysajte.
Upozornenie: Dodatočné vysávanie bez
striekania skracuje dobu vyschnutia.
Silné znečistenie alebo škvrny
 Čistiaci roztok naneste bez zapínania
vysávacej turbíny a nechajte pôsobiť 10
až 15 minút.
 Plochu vyčistite ako pri normálnom zne-
čistení.
 V prípade, ak chcete vylepšiť výsledok
čistenia, plochu ešte raz vyčistite čistou
teplou vodou.
Čistenie čalúnenia
 Iba Puzzi 10/1:
Namontujte ručnú hubicu namiesto
podlahovej hubice.
 U citlivých látok dávkujeme čistiaci
prostriedok v menšom množstve a plo-
chu nastriekame zo vzdialenosti cca
200 mm. Nakoniec len povysávame.
– 4
SK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: