Download  Print this page

Advertisement

Pred prvým použitím vášho za-
riadenia si prečítajte tento pô-
vodný návod na použitie, konajte podľa
neho a uschovajte ho pre neskoršie použi-
tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.
Pred prvým uvedením do prevádzky si
-
bezpodmienečne musíte prečítat' bez-
pečnostné pokyny č. 5.956-251.0!
Nedodržiavanie pokynov návodu na ob-
-
sluhu a bezpečnostných pokynov môže
spôsobit' škody na zariadení a nebez-
pečenstvo pre obsluhu ako aj iné oso-
by.
V prípade poškodenia pri preprave ih-
-
neď o tom informujte predajcu.
Obsah
Ochrana životného prostredia . SK . . .1
Symboly v návode na obsluhu . SK . . .1
Používanie výrobku v súlade s
jeho určením . . . . . . . . . . . . . . SK . . .1
Prehľad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .2
Uvedenie do prevádzky . . . . . . SK . . .2
Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .3
Metódy čistenia . . . . . . . . . . . . SK . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .5
Uskladnenie . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .5
Starostlivosť a údržba . . . . . . . SK . . .5
Pomoc pri poruchách . . . . . . . . SK . . .6
Príslušenstvo a náhradné diely SK . . .6
Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .6
Vyhlásenie o zhode s normami
EÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SK . . .7
Technické údaje . . . . . . . . . . . . SK . . .8
Ochrana životného prostredia
Obalové materiály sú recyklova-
teľné. Obalové materiály láska-
vo nevyhadzujte do komunálne-
ho odpadu, ale odovzdajte ich
do zberne druhotných surovín.
Vyradené prístroje obsahujú
hodnotné recyklovateľné látky,
ktoré by sa mali opät' zužitko-
vat'. Do životného prostredia sa
nesmú dostat' batérie, olej a iné
podobné látky. Staré zariadenia
preto láskavo odovzdajte do
vhodnej zberne odpadových su-
rovín.
Pokyny k zloženiu (REACH)
Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH
Symboly v návode na obsluhu
Nebezpečenstvo
Pri bezprostredne hroziacom nebezpečen-
stve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo
smrť.
Pozor
V prípade nebezpečnej situácie by mohla
viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
Pozor
V prípade možnej nebezpečnej situácie by
mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vec-
ným škodám.
Používanie výrobku v súlade
s jeho určením
Toto striekacie vysávacie zariadenie je ur-
čené na priemyselné použitie ako čistiace
zariadenie za vlhka na kobercové podlahy
podľa popisov a bezpečnostných pokynov
uvedených v tomto návode na obsluhu ako
aj v bezpečnostných pokynoch pre čistiace
zariadenia s kefami a striekacie vysávacie
zariadenia.
- 1
SK
149

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: