Download  Print this page

Deklaracja Zgodności Ue - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Deklaracja zgodności UE
Niniejszym oświadczamy, że określone po-
niżej urządzenie odpowiada pod względem
koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej
przez nas do handlu wersji obowiązującym
wymogom dyrektyw UE dotyczącym wy-
magań w zakresie bezpieczeństwa i zdro-
wia. Wszelkie nie uzgodnione z nami mo-
dyfikacje urządzenia powodują utratę waż-
ności tego oświadczenia.
Produkt:
Odkurzacz piorący
Typ:
1.100-xxx
Typ:
1.193-xxx
Obowiązujące dyrektywy WE
2006/42/WE (+2009/127/WE)
2004/108/WE
2011/65/UE
Zastosowane normy zharmonizowane
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Zastosowane normy krajowe
-
5.957-534
Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.
CEO
Head of Approbation
Pełnomocnik dokumentacji:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
tel.: +49 7195 14-0
faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 7
PL
139

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: