Download  Print this page

Transport; Förvaring; Skötsel Och Underhåll; Åtgärder Vid Störningar - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Rengöringsmedel
Matt- och textilrengöring RM 760 Pulver
Avskumning
Mattimprägnering
Beställ produktinformationsblad och EU-
säkerhetsdatablad för det aktuella rengö-
ringsmedlet för ytterligare information.

Transport

Varning
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera vid transport maskinens vikt.
Bild
 För transport läggs sugröret på handta-
get och sprut-/sugslangen läggs på ap-
paraten.
Linda upp nätsladden och häng den på
kabelkrokarna.
 Vid transport i fordon ska maskinen
säkras enligt respektive gällande be-
stämmelser så den inte kan tippa eller
glida.
Förvaring
Varning
Risk för person och egendomsskada! Ob-
servera maskinens vikt vid lagring.
Denna maskin får endast lagras inomhus.
Skötsel och underhåll
Fara
Risk för skada på grund av elektrisk stöt.
Stäng alltid av aggregatet och lossa nät-
kontakten innan arbeten på aggregatet ut-
förs.
Rengör luddsilen
 Tag av lock.
 Ta ut smutsvattenbehållaren ur maski-
nen.
 Rengör luddsilen regelbundet med en
borste.
RM 760 Tabs
RM 764 Flytan-
de
RM 761
RM 762
SV
Rengör färskvattensil
 Skruva ur färskvattensilen.
 Rengör färskvattensilen regelbundet
under rinnande vatten.
Rengör munstycke
 Skruva bort mantelmutter.
 Rengör dysmunstycke.
Åtgärder vid störningar
Fara
Risk för skada på grund av elektrisk
stöt.
Stäng alltid av aggregatet och lossa
nätkontakten innan arbeten på aggre-
gatet utförs.
Låt endast auktoriserad kundservice
kontrollera och reparera elektriska kom-
ponenter.
Maskinen fungerar inte
 Kontrollera eluttaget och strömförsörj-
ningens säkring.
 Kontrollera apparatens nätkabel och
nätkontakt.
 Slå på apparaten.
Det kommer inget vatten i
munstycket
 Fyll på färskvattentanken.
 Undersök om kopplingarna på sprut-
slangen sitter som de ska.
 Rengör dysmunstycke eller byt ut.
 Rengör silen i färskvattentanken
 Sprutpump defekt, uppsök kundservi-
ce.
Spraystråle bara på en sida
 Rengör dysmunstycke.
Otillräcklig sugeffekt
 Kontrollera att locket sitter ordentligt
fast.
 Rengör tätning på lock och anlägg-
ningsyta på aggregatet.
 Rengör luddsil.
 Kontrollera om sugslangen är tilltäppt,
rengör vid behov.
– 5
77

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: