Download  Print this page

Преглед; Пускане в експлоатация - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Преглед
Инструкция за бърз старт
Фигура
1 Свържете маркуч за впръскване/
всмукателен маркуч към огънатата
част,
Свържете маркуч за впръскване/
всмукателен маркуч към уреда.
2 Приготвяне на почистващ разтвор,
Напълване на резервоара за чиста
вода
3 Избор на режим на работа
4 Почистване
5 Изпразване на резервоара за чиста
вода
6 Изпразване на резервоара за мръс-
на вода
7 напълнете резервоара за чиста вода
(без почистващ препарат),
Промиване на уреда
8 почистете цедката за мъхове,
почистете цедката за чиста вода
9 Оставяне на уреда да изсъхне
Елементи на уреда
Фигура
1 Ръчна дюза за почистване на меки
мебели (само Puzzi 10/1)
2 Кука на кабела
3 Адаптер за принадлежности
(Homebase)
4 Дръжка за принадлежности
5 Захранващ кабел
6 Инструкция за бърз старт
7 Резервоар чиста вода
8 Цедка за чиста вода
9 Шалтер Разпръскване
10 Шалтер Изсмуквател
11 Корпус
12 Типова табелка
13 Водеща ролка
14 Извод за впръскващ маркуч
15 Контакт за миеща глава с допълни-
телна четка PW 30/1 (само Puzzi 10/2
Adv)
16 Извод за всмукателния маркуч
17 Резервоар за обезпеняващо сред-
ство (само Puzzi 10/2 Adv)
18 Капак
19 Отделение за съхранение за таблет-
ки почистващ препарат (само Puzzi
10/2 Adv)
20 Дръжка за носене на уреда
21 Подова дюза за почистване на кили-
ми
22 Адаптер за килими
23 Деблокиране на подовата дюза
24 Всмукателна тръба
25 Мундщук на дюзата
26 Съединителна гайка
27 Ръкохватка
28 Коляно
29 Лост на огънатата част
30 Впръскващ маркуч
31 Маркуч за боклук
32 Разпръскващ/ всмукващ маркуч
33 Резервоар мръсна вода, свалящ се
34 Дръжка за носене на резервоара за
мръсна вода
35 Уплътнение на капака
36 Цедка за власинки
Пускане в експлоатация
 Мрежовия кабел, удължителния ка-
бел и маркучите проверявайте преди
всяко пускане в експлоатация за ув-
реждания.
Монтиране на принадлежностите
 Поставете всмукателната тръба на
подовата дюза и затегнете хо-
лендровата гайка на ръка към подо-
вата дюза.
 При нужда избутайте ръкохватката
към всмукателната тръба и я затег-
нете в желаната позиция.
 Поставете огънатата част върху
всмукателната тръба и затегнете на
ръка съединителната гайка на огъна-
тата част.
 Всмукателния маркуч да се постави
на извода за всмукателния маркуч.
Поставете куплунга на впръскващия
маркуч на извода за впръскващ мар-
куч на уреда и го фиксирайте.
– 2
BG
173

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: