Download  Print this page

Advertisement

Przed pierwszym użyciem urzą-
dzenia należy przeczytać orygi-
nalną instrukcję obsługi, postępować we-
dług jej wskazań i zachować ją do później-
szego wykorzystania lub dla następnego
użytkownika.
Przed pierwszym uruchomieniem nale-
-
ży koniecznie przeczytać przepisy bez-
pieczeństwa nr 5.956-251.0!
Nieprzestrzeganie wskazówek zawar-
-
tych w niniejszej instrukcji obsługi i
wskazówek bezpieczeństwa może pro-
wadzić do uszkodzenia urządzenia
oraz sytuacji niebezpiecznych dla ob-
sługującego lub innych osób.
Ewentualne uszkodzenia transportowe
-
należy niezwłocznie zgłosić sprzedaw-
cy.
Spis treści
Ochrona środowiska . . . . . . . . PL . . .1
Symbole w instrukcji obsługi . . PL . . .1
Użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .1
Przegląd . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .2
Uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . PL . . .2
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .3
Metody czyszczenia . . . . . . . . . PL . . .4
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .5
Przechowywanie . . . . . . . . . . . PL . . .5
Usuwanie usterek. . . . . . . . . . . PL . . .6
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . PL . . .6
Deklaracja zgodności UE . . . . . PL . . .7
Dane techniczne . . . . . . . . . . . PL . . .8
Ochrona środowiska
Materiał, z którego wykonano
opakowanie nadaje się do po-
wtórnego przetworzenia. Prosi-
my nie wyrzucać opakowania
do śmieci z gospodarstw domo-
wych, lecz oddać do recyklingu.
Zużyte urządzenia zawierają
cenne surowce wtórne, które
powinny być oddawane do utyli-
zacji. Akumulatory, olej i tym po-
dobne substancje nie powinny
przedostać się do środowiska
naturalnego. Prosimy o utyliza-
cję starych urządzeń w odpo-
wiednich placówkach zbierają-
cych surowce wtórne.
Wskazówki dotyczące składników (RE-
ACH)
Aktualne informacje dotyczące składników
znajdują się pod:
www.kaercher.com/REACH
Symbole w instrukcji obsługi
Niebezpieczeństwo
Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie,
prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub
do śmierci.
Ostrzeżenie
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do ciężkich
obrażeń ciała lub śmierci.
Uwaga
Przy możliwości zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji mogącej prowadzić do lekkich
obrażeń ciała lub szkód materialnych.
Użytkowanie zgodne z
przeznaczeniem
Niniejsze urządzenie do rozpylania eks-
trakcji przeznaczone jest do zastosowania
przemysłowego jako sprzęt do czyszczenia
wykładzin dywanowych na mokro zgodnie
z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi
oraz w dołączonej broszurze wskazówkami
i opisami bezpieczeństwa na temat używa-
nia szczotkowych urządzeń czyszczących i
odkurzaczy piorących.
- 1
PL
133

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: