Download  Print this page

Advertisement

Klienditeenindus
Kui riket ei ole võimalik kõrvaldada, tu-
leb lasta klienditeenindusel seadet kont-
rollida.
Lisavarustus ja varuosad
Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varu-
osi, mida tootja aktsepteerib. Originaal-
tarvikud ja -varuosad annavad teile ga-
rantii, et seadmega on võimalik töötada
turvaliselt ja tõrgeteta.
Valiku kõige sagedamini vajamineva-
test varuosadest leiate te kasutusjuhen-
di lõpust.
Täiendavat infot varuosade kohta leiate
aadressilt www.kaercher.com lõigust
Service.
Garantii
Igas riigis kehtivad meie volitatud müü-
giesindaja antud garantiitingimused. Sead-
mel esinevad rikked kõrvaldame garan-
tiiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või
valmistusviga. Garantiijuhtumi korral palu-
me pöörduda müüja või lähima volitatud
klienditeenistuse poole, esitades ostu tõen-
dava dokumendi.
EÜ vastavusdeklaratsioon
Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjelda-
tud seade vastab meie poolt turule toodud
mudelina oma kontseptsioonilt ja konstrukt-
sioonilt EÜ direktiivide asjakohastele põhi-
listele ohutus- ja tervisekaitsenõetele.
Meiega kooskõlastamata muudatuste tege-
mise korral seadme juures kaotab käesolev
deklaratsioon kehtivuse.
Toode:
Tüüp:
Tüüp:
Asjakohased EÜ direktiivid:
2006/42/EU (+2009/127/EU)
2004/108/EÜ
2011/65/EL
Kohaldatud ühtlustatud standardid:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Kohaldatud riiklikud standardid
-
5.957-534
Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldu-
sel ja volitusel.
CEO
dokumentatsiooni eest vastutav isik:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 6
ET
Pihustus-ekstraktorseade
1.100-xxx
1.193-xxx
Head of Approbation
185

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: