Download  Print this page

Kärcher PUZZI 100 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

puzzi 100
puzzi 200
!
5.956-694 A2010232
(03/05)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Kärcher PUZZI 100

 • Page 1 100 puzzi 200 5.956-694 A2010232 (03/05)
 • Page 2 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und Deutsch beachten Sie besonders die „Sicherheitshinweise“. Seite 1 Please read these operating instructions before starting and strictly English observe the “Safety Instructions”. Page 6 Veuillez lire attentivement la présente notice d'instructions avant Français la mise en service et respectez en particulier les «Consignes de sécurité».
 • Page 3 P¾ed uvedením do provozu si p¾e˜tšte tento provozní návod a zvláãÿ Èesky dodrþujte “Bezpe˜nostní ustanovení”. Strana 82 Pred prvo pripravo za uporabo preberite ta navodila za uporabo in Slovensko posvetite posebno pozornost poglavju «Varnostni napotki». Stran 87 Przed uruchomieniem urz…dzenia proszœ przeczyta‡ tœ instrukcjœ Polski obs³ugi i przestrzega‡...
 • Page 5: Viktige Anvisninger

  Norsk Brett først ut venstre umiddelbart skylles med rikelig med rent omslagsside med bilde av vann og ved svelging må det tas kontakt maskinen. med lege. Avhending av brukt vann samt 1 Maskinhus rengjøringsmiddeloppløsning må skje i h.t. 2 Bærehåndtak til de lokale forskrifter.
 • Page 6 Norsk Sett støpselet i en stikkontakt. bortfaller garantien. Dette skjer for brukers regning og risiko. Koble inn maskinen med tastene «Suge» og «Sprøyte» (fig. 5). Igangsetting For påsprøyting betjenes avtrekkeren Stikk sugerøret inn på på håndtaket og holdes inne. Dermed gulvmunnstykket, og sikre forbindelsen påsprøytes rengjøringsoppløsning som ved å...
 • Page 7 Doseringen skjer ved å åpne og stenge En fordel for rengjøringsresultatet er å lokket. bearbeide flaten etterpå med kun rent, Ved puzzi 100 fylles varmt vann. Dermed fjernes også evt. skumdempingsmiddelet direkte i rengjøringsmiddelrester, og oppløst bruktvannsbeholderen.
 • Page 8: Service Og Vedlikehold

  Norsk Slå av sprøyten (vannpumpen) Service og vedlikehold Trykk på ventilhåndtaket på gulvmunnstykket, trykket i systemet blir Advarsel: utlignet. Ta alltid ut det elektriske støpselet før vedlikeholdsarbeider igangsettes. Ta gulvmunnstykket av sprøyte-/ sugeslangen. Stikk sugeslangen ned i rengjørings- Kontroller elektrisk ledning, middeloppløsningen som er igjen i skjøteledning og slanger for evt.
 • Page 9: Tekniske Data

  Norsk Tekniske data Sprøytepumpe bråker 1. Rengjøringsmiddelbeholder tom. Fyll opp. puzzi 200 / puzzi 100 Spenningsvarianter Alle kontroller og arbeider på elektriske 220/230/240 V (1~50/60 Hz) komponenter må utføres av en fagmann. For ytterligere arbeider, ta kontakt med Viftemotor, effekt en servicemontør.

This manual is also suitable for:

Puzzi 200