Download  Print this page

Pribor In Nadomestni Deli; Garancija; Es-izjava O Skladnosti - Kärcher Puzzi 10/1 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Enostranski pršilni curek
 Očistite ustnik šobe.
Nezadostna sesalna moč
 Preverite pravilen nased pokrova.
 Očistite tesnilo na pokrovu in površino
na napravi.
 Očistite sito za puhek.
 Gibko sesalno cev preverite glede za-
mašitev, po potrebi jo očistite.
Pršilna črpalka je glasna
 Napolnite rezervoar za svežo vodo.
Močno penjenje v posodi za
umazano vodo
 Protipenilno sredstvo dodajte v posodo
za umazano vodo oz. posodo za proti-
penilno sredstvo.
Uporabniški servis
Če motnje ni možno odpraviti, mora na-
pravo pregledati uporabniški servis.

Pribor in nadomestni deli

Uporabljati se smejo le pribor in nado-
mestni deli, ki jih dopušča proizvajalec.
Originalni pribor in originalni nadome-
stni deli zagotavljajo varno in nemoteno
obratovanje naprave.
Izbor najpogosteje potrebnih nadome-
stnih delov najdete na koncu navodila
za obratovanje.
Dodatne informacije o nadomestnih de-
lih najdete na strani www.kaercher.com
v območju "Service".

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki
jih določa naše prodajno predstavništvo.
Morebitne motnje na napravi, ki so posledi-
ca materialnih ali proizvodnih napak, v času
garancije brezplačno odpravljamo. V pri-
meru uveljavljanja garancije, se z original-
nim računom obrnite na prodajalca oziroma
najbližji uporabniški servis.

ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni
stroj zaradi svoje zasnove in načina izdela-
ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra-
vstvenim zahtevam EU-standardov. Ta iz-
java izgubi svojo veljavnost, če kdo napra-
vo spremeni brez našega soglasja.
Proizvod:
Tip:
Tip:
Zadevne ES-direktive:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
2011/65/ЕU
Uporabljene usklajene norme:
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–68
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Uporabni nacionalni standardi:
-
5.957-534
Podpisniki ravnajo po navodilih in s poobla-
stilom vodstva podjetja.
CEO
Pooblaščenec za dokumentacijo:
S. Reiser
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2014/02/01
– 6
SL
Škropilna naprava
1.100-xxx
1.193-xxx
Head of Approbation
131

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher Puzzi 10/1

This manual is also suitable for:

Puzzi 10/2 adv

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: